Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 117070 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
12-01-2015
13:30
 94     1
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 257 sayılı kararı ile reddedilen, Varsak Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ek Plan Notlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 39 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 5 Kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 93     1
 2
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 256 sayılı kararı ile reddedilen, Altınova Bölgesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Ek Plan Notlarına askı süresi içerisinde yapılan itirazın Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oyçokluğu ile karar verildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 3 Ret, 7 Çekimser, MHP: 8 Kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 92     1
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarih 556 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 04.12.2014/05.01.2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olan Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan bölgenin Karayolları Bölge Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 91     1
 2
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 07.01.2015 gün ve 16 sayılı kararı ile reddedilen, Batı Çevre Yolu güzergahının ve bu güzergah üzerinde düzenlenecek kavşakların işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 90     1
 2
 1
 Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- Çandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlardan 9 nolu itirazın KABULÜ: diğer itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 89     1
 2
 1
 Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- Çandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlardan 9 nolu itirazın KABULÜ: diğer itirazların REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile Karar verildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 88     1
 2
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 87     1
 2
 1
  Kepez İlçesi, Kepez ve Santral mahalleleri sınırları içerisinde bulunan 24.11.2014 tarihli ve 2014/7041 sayılı Bakanlar Kurulu kararına istinaden 25.12.2014 tarihli ve 29216 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında “Riskli Alan” ilan edilen 132.7 ha’lık alanda gerçekleştirilecek proje ve çalışmalar ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 29.12.2014 tarihli ve 10421 sayılı yazısı ile 29.12.2014 tarihli ve 10407 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Olur’u kapsamında: a) Hak sahiplerinin tespiti, hak sahipleri ile anlaşma yapılması, anlaşma ile tahliye edilen yapıların maliklerine veya malik olmasalar bile kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olarak bu yapılarda ikamet edenlere veya bu yapılarda işyeri bulunanlara geçici konut veya işyeri tahsisi ya da kira yardımı yapılması, b) Alandaki taşınmazların, üzerindeki köhnemiş yapılar da dâhil olmak üzere, muhdesatı ile birlikte değer tespiti işlemleri ve dönüşüm ile oluşacak taşınmazların değerlemelerinin yapılması veya yaptırılması, c) Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı, tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması, d) Kamulaştırmaya ilişkin tüm iş ve işlemler, e) Alan içerisindeki yapıların tahliye ve yıktırma işlemlerinin yapılması, f) Alan içerisinde bulunan taşınmazları satın alma, ön alım hakkını kullanma, bağımsız bölümler de dâhil olmak üzere taşınmazları trampa etme, taşınmaz mülkiyetini veya imar haklarını başka bir alana aktarma, g) Kamu ve özel sektör işbirliğine dayanan usuller uygulama, kat veya hasılat karşılığı usulleri de dâhil olmak üzere inşaat yapma veya yaptırma, arsa paylarını belirleme, h) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundaki esaslara göre paylaştırma, payları ayırma veya birleştirme, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca sınırlı ayni hak tesis etme hususlarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı geçici olarak yetkilendirilmiştir. Bu yetkilerden (c) bendinde belirtilen “Bakanlıkça onaylanmak üzere, ilan edilen riskli alana ilişkin her tür harita, imar planı” hususları için İLBANK’a, (c) bendine belirtilen “tasarım projesi, arazi ve arsa düzenleme işlemleri ile toplulaştırma çalışmalarının yapılması” hususu ile a,b,d,e,f,g,h bentlerinde belirtilen hususlar için ANTEPE – İnşaat ve Ticaret A.Ş.’ye yetki devirlerinin yapılması, işbirliği protokollerinin imzalanması için Belediye Başkanına YETKİ VERİLMESİ hususu oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 2 Ret, 2 Çekimser, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 86     1
 2
 1
 Kumluca ilçesinde oluşan ve oluşacak belediye atıklarının işleme/bertaraf/depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 43 Kabul, CHP: 11 Kabul, MHP: 7 Kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 85     1
 2
 1
 Kaş ve Demre ilçelerinde oluşan ve oluşacak belediye atıklarının işleme/bertaraf/ depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 43 Kabul, CHP: 11 Kabul, MHP: 7 Kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 84     1
 2
 1
 Alanya ilçesinde oluşan ve oluşacak belediye atıklarının işleme/bertaraf/depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 43 Kabul, CHP: 11 Kabul, MHP: 7 Kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 83     1
 2
 1
 Antalya ve çevresinde oluşan ve oluşacak belediye atıklarının işleme/bertaraf/depolama/transfer konularında yapılması planlanan geri dönüşüm, geri kazanım, enerji üretimi, bertaraf edilmesi ve düzenli depolanması ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesi (e) bendi ve aynı maddenin (j) bendi uyarınca çalışmaların 30 (otuz) yıla kadar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre yapıp işletilmek üzere ihale edilebilmesi için Encümene yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 40 Kabul, CHP: 10 Kabul, MHP: 10 Kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 82     1
 2
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Konyaaltı İlçesi Zümrüt Mahallesi 20410 ada 68 parsel nolu 41.039,04 m2 yüzölçümlü taşınmazda 121,00 m2 pilon yeri ve 2.273,00 m2 irtifak hakkının TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 19. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü, Tesis ve Kontrol Müdürlüğü’ne 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun Değişik 4650 sayılı Kanunun 30. maddesine göre gerekli işlemlerin yerine getirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesi hususu oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 39 Kabul, CHP: 7 Çekimser, MHP: 8 Kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 81     1
 2
 1
 Anet A.Ş.’ye kiraya verilen 100. Yıl Bulvarı, Yener Ulusoy Bulvarı, Hasan Subaşı Caddesi, Güllük Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi ve Muratpaşa Camii önünde bulunan yol cep otoparklarının, Adnan Menderes Bulvarının Mevlana Kavşağı ile Şair Erdem Dede Caddesi arasındaki kuzey kısmında, Cumhuriyet Caddesi, Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi, Konyaaltı Caddesi, Teoman Paşa Caddesi, Atatürk Caddesinin Dönerciler Çarşısı bölümünde bulunan cep otoparklarının, Hüsnü Karakaş Caddesi, Tarık Akıltopu Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Yıldız Caddesi, TRT Caddesi, Mehmet Akif Caddesi, Defterdarlık Bulvarında yol ve cep otoparkların, Tekelioğlu ve Fener Caddesinde, İsmet Paşa ve Recep Peker Caddesinde yol ve cep otoparkları ANET A.Ş. tarafından işletilerek tahsil edilen otopark bedellerinden Belediyemize verilen % 25’lik kira payının % 10’a düşürülmesi hususu oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 2 Kabul, 2 Ret, MHP:8 Kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 80     1
 2
 1
 Belediyemizce ANET A.Ş.’ye kiraya verilen Konyaaltı bölgesinde Arapsuyu, 12767 ada 10 parselde bulunan Akdeniz Kent Parkının ve içindeki 2 adet çay bahçesi (kafeterya) ile 5 adet büfenin, daha verimli olarak işletilebilmesi için, Belediyemizce planlaması hem de sözleşme şartlarının tekrar gözden geçirilmesi amacıyla, kiralanan yerlerin iade edilerek 28.02.2014 tarihli kira sözleşmesinin karşılıklı olarak ve 2014 yılı için tahakkuk etmiş kiraların ANET A.Ş.’den tahsil edilmesi koşuluyla fesih edilmesi hususu oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP:10 Ret, MHP:2 Çekimser oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 79     1
 2
 1
 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğünün Gelir Tarifesinde yer alan “İlan ve Reklam C) Geçici İlan ve Reklam Yeri Ücretleri 4. Maddesi ”Büyükşehir Belediyesinin yetki ve tasarrufu altında bulunan ana arterlerde Reklâm amacı ile yaya, motorlu, motorsuz ve mobil dolaşarak yapılan reklâmın m2 ücreti" olup, maddenin sonuna GÜNLÜK, ibaresinin eklenmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 13 Kabul, MHP:12 Kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 78     1
 2
 1
 Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İlan ve Reklam Şube Müdürlüğü’nün Gelir Tarifesinde yer alan İlan ve Reklam Vergilerinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 16. Maddesi “İlan ve Reklam Vergisi, beyanname verme süresi içinde ödenir. Şu kadar ki belediye meclisleri vergi tarifesinin 1, 2 ve 4 üncü bentlerinde yazılı yıllık ilan ve reklamlara ait vergileri, yılı içinde, iki eşit taksitte almaya yetkilidirler.” Hükmü gereğince 01-28 Şubat tarihleri arası 1. dönem ve 01-31 Temmuz tarihleri arası 2. dönem olmak üzere, 2 eşit taksitte tahsil edilmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 38 kabul, CHP: 11 Kabul, MHP: 12 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 77     1
 2
 1
 Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı 2015 yılı Gelir Tarifesinin yeniden belirlenmesi hususu yeniden değerlendirilmek üzere Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığına iade edilmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 36 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP:9 Kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 76     1
 2
 1
 Sağlıklı Kentler Proje Koordinatörlüğü görevine Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Şube Müdür Vekili Şehir Plancısı Süleyman KOCABAŞ’ın atanması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 kabul, CHP: 14 kabul, MHP: 8 kabul toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 75     1
 2
 1
 Mülkiyeti Belediyemize ait, Selçuk Mahallesi, 157 Ada 13 Parselde bulunan 868,80 m²’lik çay bahçesinin, 5216 sayılı yasanın 26. Maddesine göre 10 (on) yıl süre ile bir yıllığı 2.400,00 TL + KDV bedelle, 2. ve diğer yıllar ÜFE oranında artırılması kaydıyla, Ek-Dağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Reklam Mab. Yay. Tem. Pez. Özel Eğt. Plas. San. A.Ş.’ye verilmesi hususu oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 47 kabul, CHP:11 kabul, 2 ret, MHP:13 kabul toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
12-01-2015
13:30
 74     1
 2
 1
 Bu yıl 26’ncısı düzenlenecek dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı “MIPIM”, 10 - 13 Mart 2015 tarihleri arasında Fransa’nın Cannes şehrinde yapılacak olup, MIPIM kapsamında Antalya kentsel dönüşüm projeleri ve Expo 2016 ile beraber yeni Antalya’nın sergileneceği Antalya Büyükşehir Belediyesi standı da kurulacağından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes TÜREL’in (09-12 Mart 2015 tarihleri arası), Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim EVRİM ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Ömer Ali ACAR’ın (08 -14 Mart 2015 tarihleri arası), Başkan Başdanışmanı Avukat Caner ŞAHİNKARA ve Başkan Danışmanları Mehmet URCU, Feridun UYAR, Meclis Üyesi Bahadır YANTAǒın (09-14 Mart 2015 tarihleri arası) katılımları için belirtilen tarihler arasında görevli sayılmaları: Harcırahlarının ve konaklamalarının yurtdışı geçici görev yolluğu ödeneğinden ödenmesi, yasal harcırahın ve konaklamanın yurtdışı geçici görev yollukları ödeneğinden avans olarak verilmesi ve ayrıca Bakanlar Kurulu’nun yurtdışı gündeliklerine dair kararın 4. maddesi 2. bendine göre konaklama ücretinin hesaplanmasında konaklama faturasının % 40 aşması halinde aşan kısmının % 70 fazlası ile ödenmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 43, CHP:15, MHP:12 toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 73     1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 01.08.2015 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ve 142. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesini OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 ve 140. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havalesine OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti:40 Kabul, CHP: 14 Kabul, MHP:1 Kabul, Bağımsız:1 Kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 72     1
 1
 1
 Serik İlçesi, Merkez Mahallesi, O26A-07C-1C nolu imar paftasında yer alan 1059 parselin konut alanından resmi kurum alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği hazırlanması gerektiğinden, bugüne kadar ilgilisince nazım imar planı teklifi Antalya Büyükşehir Belediyesine iletilmediği anlaşıldığından UYGUN OLMADIĞINA oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 71     1
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi, 20L-IVa nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 7828 ada 2 parseldeki konut alanı minimum cephe mesafesini sağlanmadığından E=0.80 ve hmax=14.50 m. kütle inşaat durumu verilmesi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 70     1
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi, 20K-llb, 20L-la nolu imar paftalarında yer alan Etiler Mahallesi 4839 ada 11 parseldeki konut ve zemin katta ticaret kullanımlı TİA=2373m2, maxh=5 kat, TAKS=0.30 yapılaşma koşullu parselde TİA ve yükseklik aynı kalmak kaydıyla TAKS=0,40 olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 69     1
 1
 1
 Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Balbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı ve Çevresi, O25A-15A-1C ve O25A-15A-1D nolu halihazır paftalarında bulunan ve ekli krokide koordinatlı sınırlar içerisinde yer alan 15.87 ha’lık alanda: tarihi doku ve sivil mimari birikiminin korunması, yerel ekonomik kalkınmanın sağlanması amacıyla 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında Yenileme Alanı Kararı alınması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 68     1
 1
 1
 Manavgat İlçesi, O26B-25A-3D nolu imar paftasında yer alan Sanayi Mahallesi 1313 adadaki küçük sanayi alanında aplikasyon hatasının düzeltilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 67     1
 1
 1
 Manavgat İlçesi, 31L-llc nolu imar paftasında yer alan Pazarcı Mahallesi 1219 ada 2 parseldeki konut alanında sehven yapılan teknik hatanın düzeltilmesine yönelik zemin kat ticaret olarak işlenmesi ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 66     1
 1
 1
 Manavgat İlçesi, O26B-24B-2A nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 283 nolu bölmenin orman alanından sağlık tesisi alanına (Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Fiziki Tedavi Merkezi) dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 65     1
 1
 1
 Manavgat İlçesi, O27A-21D-1A, O27A-21D-1D nolu imar paftalarında yer alan Karaöz Mahallesi 7 parselin Zeytin Depolama ve Paketleme Tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, trafonun yapı yasaklı alanın dışına alınması kaydıyla oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 49 Kabul, CHP: 12 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 64     1
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde, Bağlık(Göksu) Mahallesi, Arkaltı Mevkiinde 23 ada 157 parselin Konut Alanı’ndan Özel Eğitim Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 46 Kabul, CHP: 2 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet İnceleme Raporu, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 63     1
 1
 1
 Korkuteli İlçesi, 31L-4B,4C nolu imar paftalarında yer alan Uzunoluk Mahallesi küçük sanayi sitesindeki 679, 680, 681 ve 682 adalarda yüksekliğin hmax:7.00' den hmax:9.50' ye çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, planda belirlenmiş olan mevcut yüksekliğin tesiste kullanılan makinalar (tarım makinası olan biçerdöver vb.) açısından yetersiz kaldığı gerekçesi ile yükseklik artışına ilişkin talebin KABULÜNE, plan değişikliğindeki gösterimlerin de Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne göre düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek KABULÜNE oylamaya katılanların oyçokluğu ile karar verildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 1 Kabul, 19 Ret, MHP: 17 Ret, 1 Çekimser, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 84 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 62     1
 1
 1
 Konyaaltı İlçesi, 20İ-3B nolu imar paftasında yer alan, Akdeniz Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde 20122 m2'lik alanın Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Alanı "Üstün Yetenekli Öğrenciler ile Anaokulu, İlk ve Ortaöğretim Okulu"na dönüştürülmesi ve çekme mesafesinin 30 m’den 10 m’ye çekilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 61     1
 1
 1
 Konyaaltı İlçesi, 18İ-4B nolu imar paftasında yer alan Liman Mahallesi 6878 ada 1 ve 2 parsellerin Turizm Tesis Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, planda belirtilen bodrum kat sınırının, parselin ön cephesinden yapı yaklaşma mesafesine (20 metre), diğer cephelerden ise Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin ilgili maddesine uygun olacak şekilde belirlenmesi, “Otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır.” plan notunun eklenmesi koşullarıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 60     1
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 158 sayılı kararı ile reddedilen, Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6424 ada 1, 6422 ada 2 ve 5, 20008 ada 2, 20012 ada 2, 20016 ada 2, 20018 ada 3, 20061 ada 1, 20062 ada 2, 20063 ada 1, 20064 ada 2, 20071 ada 1, 20073 ada 2 ve 20077 ada 1 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 59     1
 1
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 160 sayılı kararı ile reddedilen, Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve kamusal kullanıma ayrılan Hurma 8884 ada 2, Hurma 8855 ada 1 parsel, Hurma 9948 ada 10, 8441 ada 2, 9178 ada 2, Duraliler 4252 ada 1 ve Akkuyu 4149 ada 6 parsellere ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 58     1
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 159 sayılı kararı ile reddedilen, Mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Akkuyu 4149 ada 6 ve Hurma 9928 ada 2 parsellerin semt spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 57     1
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 162 sayılı kararı ile reddedilen, Antalya 2. İdare Mahkemesinin E:2013/164, K:2013/1080 sayılı kararı gereğince, mülkiyeti vatandaşlarımıza ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı 6238 ada 1 ve 6250 ada 1 parsellere ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 56     1
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.11.2014 gün ve 161 sayılı kararı ile reddedilen, kamusal kullanıma ayrılmış ve özel mülkiyete konu 6068 ada 1 parsele ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, konunun Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle imar planı değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 55     1
 1
 1
 Konyaaltı İlçesi 17H-2A,D:3A,D, 18H-3D nolu imar paftalarında yer alan Petrol Boru Hattının kara tarafı bağlantısının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, pompa istasyonuna bağlantı noktasında 1/5000 ölçekli nazım imar planında revizyon yapılması kaydıyla oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 37 Kabul, CHP: 18 Kabul, MHP: 11 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 54     1
 1
 1
 Kepez Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında yapılmış protokole istinaden, mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Fabrikalar Mahallesi 7 parselin E=0.40 emsalli Vakıflar Özel Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanı, E=0.05 emsalli Spor Tesisleri Alanı, E=0.40 emsalli Vakıflar Özel Eğitim Tesisi Alanına dönüştürülmesi ve Ahatlı Mahallesi 2975 parselin bir kısmının Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu Alanı, geri kalan kısmının E=0.05 emsalli Spor Tesisi Alanı olarak planlanması ile Fabrikalar Mahallesi 25045 ada 1 parselin E=0.80 emsalli Merkezi İş Alanı (MİA), 25042 ada 1,2,3 parsellerin E=0.40 emsalli özel Eğitim Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kepez Belediyesi’nin 25.12.2014 tarih ve 33802 sayılı yazısı doğrultusunda E=0.40 emsalli Vakıflar Özel Sosyal ve Kültürel Tesisleri Alanının emsalinin E=0.80 olması, 25045 ada 1 parselin E=0.80 emsalinin E=1.50 olması, özel eğitim tesis alanlarındaki emsalin kaldırılması kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 1 Kabul, 16 Ret, MHP: 6 Kabul, 1 Ret, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 53     1
 1
 1
 Kepez İlçesi, O25A-04-C-4D nolu imar paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27523 ada 1 parseldeki ticaret alanında düzenleme yapılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 7 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 52     1
 1
 1
 Kepez İlçesi, O25A-09-A-2C nolu imar paftasında yer alan Çankaya Mahallesi 27449 ada 2 parselin 4 kattan maksimum 7 kata çıkarılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 41 Kabul, CHP: 18 Ret, MHP: 2 Kabul, 9 Ret, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 51     1
 1
 1
 Kepez İlçesi, O25A-09-A-1A nolu imar paftasında yer alan Göçerler Mahallesi 25919 ada 3 parselin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 19 Ret, MHP: 3 Kabul, 9 Ret, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 50     1
 1
 1
 Kepez İlçesi, O25A-08-C-3B nolu imar paftasında yer alan Şafak Mahallesi 8590 ada 6, 7 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli nazım imar planına göre, plan notunda belirtilen zemin kat yüksekliğinin Y ençok=6.50 m.’den Y ençok=5.50 m.’ye düşürülmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 49     1
 1
 1
 Kepez İlçesi, O25A-09-C-1A nolu imar paftasında yer alan Erenköy Mahallesi 8313 ada 1 parsele +0,00 kotu ile +2,50 kotu arasında isteğe bağlı ticaret kullanımı kararı getirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile RET edildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 48     1
 1
 1
 Kepez İlçesi, O25A-08-C-3A nolu imar paftasında yer alan Yeşilyurt Mahallesi 2380 ada 3 parsele kütle inşaat nizamı verilerek çekme mesafelerinin yeniden düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, komşu parselin muvafakati olduğundan oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 47     1
 1
 1
 Gazipaşa İlçesi, İstiklal Mahallesi 1389 ada 1 parsele "Zemin katın üzerindeki katlarda konut yapılabilir." Plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında da genel kullanım kararının “ticaret alanı” olduğu görülmüş üst ölçekli planlarına aykırı kullanım kararı getirildiğinden Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 46     1
 1
 1
 Finike İlçesi, Sahilkent (İncirağacı) Mahallesi 181 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parsellerin “Belediye Sosyal Tesis Alanından “Sosyal Alt Yapı Alanı (Sağlık Tesisi Alanı)”na dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 9 Kabul, MHP: 13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 45     1
 1
 1
 Elmalı İlçesi, 50K-1b nolu imar plan paftasında yer alan Akçay Mahallesi mevkiinde bulunan 149 Ada 1 parsel ile 148 Ada 1 ila 8 parsellerin toplu konut ve park alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, alana ilişkin öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlanması gerektiği, Antalya Büyükşehir Belediyesi Planlama Şube Müdürlüğü’nün 27.10.2014 tarih ve 29344 sayılı yazısı ile nazım imar plan bilgisi istenildiği, İlçe Belediyesince de 24.11.2014 tarih ve 2381 sayılı yazı ile alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmadığı bildirildiğinden oylamaya katılanların oybirliği ile İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına iadesine karar verildi. (AK Parti: 40 Kabul, CHP: 13 Kabul, MHP: 10 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 44     1
 1
 1
 Döşemealtı İlçesi, N25-D-23-D-1-A nolu imar plan paftasında yer alan K. Yeniköy Mahallesi 2144 Ada 1,2: 1143 Ada 6: 1649 Ada 1 parseller arasından geçen yola ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 28.maddesine göre 2144 Ada 2 parselde yürürlükteki plan koşullarına göre imar durumu verilebildiği için Uygulama İmar Planı değişikliği talebi oylamaya katılanların oyçokluğu ile RET edildi. (AK Parti: 47 Kabul, CHP: 17 Ret, MHP: 12 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 43     1
 1
 1
 Döşemealtı İlçesi, N25-D-22-A-2-A nolu imar plan paftasında yer alan Çığlık Mahallesi 83 no’lu parselin Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin E:2012/562 , K:2013/1194 sayılı plan iptal kararına istinaden tarım alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 42     1
 1
 1
 Aksu İlçesi, O25B-07-B-2A nolu imar paftasında yer alan Pınarlar Devlet Ormanından tahsisli Aksu Trafik Denetleme ve Polis Amirliği alanının ön kısmında bulunan ve 2B kapsamında kalan 13484 ada 5 parsel ve 13484 ada 16 parselin “Emniyet Genel Müdürlüğü Savunma Tesisi için Resmi Kurum Alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ve itiraz sonrasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 41     1
 1
 1
 Serik Belediyesi Meclisinin 07.08.2014 tarih ve 137 sayılı kararı ile uygun bulunan, O26A-08D nolu imar paftasında yer alan Orta Mahallesi 548 parselin Konut Alanından Bakım Akaryakıt ve LPG İstasyonu alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Serik Belediyesi’nin 6360 sayılı yasa kapsamında Büyükşehir Belediyesine bağlanması nedeniyle 1/5000 ölçekli nazım imar planı onaylama yetkisinin olmadığından Nazım İmar Plan değişikliği talebi oylamaya katılanların oybirliği ile RET edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 40     1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 19L nolu imar paftasında yer alan Alan Mahallesi, 8287 ada 1, 2 parsellerin özel eğitim tesisleri alanından eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz oylamaya katılanların oyçokluğu ile RET edildi. (AK Parti: 47 Kabul, CHP: 18 Ret, MHP: 16 Ret, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 82 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 39     1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan Güzeloba Mahallesi, 8490 ada 2 parselin Turizm tesis alanından konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği, Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2013/1420E., 2014/1174 K. sayılı kararı ile iptal edildiğinden parselin yeniden turizm tesis alanı olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 38 Kabul, CHP: 16 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 38     1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18L nolu imar paftasında yer alan Fener Mahallesi 6299 ada 1 parselin Uygulama Aşamasında Kesinleştirilecek Esnek/Tercihli Kentsel Sosyal ve Teknik Donatı Bölgesinden konut alanı, park alanı ve belediye sosyal ve kültürel tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebi, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin madde 26. 3’ün ilgili bendleri uyarınca ve plan teklifi ile getirilen “belediye sosyal ve kültürel tesis” kullanımına ilişkin ilgili Belediyesinin görüşü alınmadığından oylamaya katılanların oybirliği ile RET edildi. (AK Parti: 38 Kabul, CHP: 16 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 37     1
 1
 1
 Manavgat İlçesi, O26B-11D nolu imar paftasında yer alan Gündoğdu Mahallesi 1080,1442 ve 1917 parsellerdeki ticaret alanına (lokanta, fırın, turistik eşya satışına yönelik mağazalar) turistik amaçlı konaklama tesisi kullanımının eklenmesi ve trafo alanının doğuya kaydırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Antalya- Burdur-lsparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 9.34.4. maddesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ nün sorumluluğundaki güzergâhlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesislerin yer alabileceği belirtildiğinden plan değişikliği talebinin REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 38 Kabul, CHP: 16 Kabul, MHP: 9 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 36     1
 1
 1
 Manavgat İlçesi O27D-03A nolu imar paftasında yer alan, Uzunkale Mahallesi 216 ada 1 parselin asfalt plenti tesisi olarak planlanmasına ilişkin NİP-5349 Plan işlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebi yeniden değerlendirilmek üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oyçokluğu kabul edildi. (AK Parti: 38 Kabul, 1 Ret, CHP: 10 Kabul, MHP: 12 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 35     1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, O24A-05C nolu İmar paftasında yer alan Beğiş Mahallesi 6898 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 34     1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-15C nolu imar paftasında yer alan Küçükköy Mahallesi 5321 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, emsalin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında gösterilmesi şartıyla oylamaya katılanların oybirliği kabul edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 33     1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, O24A-03C nolu imar paftasında yer alan Ulucak Mahallesi 2299 parselin güneş enerjisinden elektrik üretim tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, oylamaya katılanların oybirliği kabul edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 32     1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24C-24A.24B nolu imar paftalarında yer alan Söğütçük Mahallesi 261 ada 2 parsel ile 262 ada 2 parseldeki asfalt plent tesisini bölen yolun kuzey sınırına kaydırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 31     1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, N24D-06A nolu imar paftasında yer alan Sülekler Mahallesi 177 parselin dinlenme tesisi olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, Antalya-Burdur-Isparta Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planının 9.34.4. maddesinde Karayolları Genel Müdürlüğü’ ün sorumluluğundaki güzergahlarda akaryakıt ve LPG istasyonları ile bunlara bütünleşik olan, konaklama tesisi, yeme içme tesisi v.b. gibi karayoluna hizmet verecek tesislerin yer alabileceği belirtildiğinden planın REDDİNE oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 30     1
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-13D nolu imar plan paftasında yer alan Hurma Mahallesi 4213 ada 1 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut Yerleşme Alanından “Ticaret-Konut (Karma Kullanım) Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir. (AK Parti: 45 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 16 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 29     1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 22 K nolu imar plan paftasında Kuzeyyaka Mahallesindeki park alanının bir kısmının resmi kurum alanına, 22 L nolu imar plan paftasında Habibler Mahallesindeki park alanı ile 26462 ada 1, 2 parsellerdeki sağlık tesisleri alanının (1/1000 ölçekli uygulama imar planında 1 parsel belediye hizmet alanı, 2 parsel PTT alanı) resmi kurum alanı, park ve sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 38 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 10 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu.)
08-01-2015
10:30
 28     1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, O25-B-06-B (21K) nolu imar paftasında yer alan Menderes Mahallesi 28508 ada 3 parselin 2583 m2’lik kısmının Toptan Ticaret Alanından Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar, kavşağa ilişkin itirazların parselin cephe aldığı yol güzergahında refüj devamlılığının bulunması dolayısıyla kavşak oluşturmadığı gerekçesiyle REDDİ, ifraz koşuluna ilişkin itirazların 11.10.2012 tarih 526 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile onanan Altınova Bölgesine ilişkin 1/1000 ölçekli plan notlarından 2.2. Toptan Ticaret Alanlarında “............minimum parsel büyüklüğü 2000 m2 olacaktır” şeklinde belirtilen ifraz koşuluna göre KABULÜ, ve bu doğrultuda yeni plan değişikliği hazırlanması hususu oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti: 42 kabul, CHP: 2 Çekimser, 1 Ret, MHP: 4 kabul, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 50 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu.)
08-01-2015
10:30
 27     1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, O25-B-06A nolu imar plan paftasında yer alan Altınova Orta Mahallesi 28502 ada 3 parselin 0.32 hektarlık kısmının toptan ticaret alanından “Akaryakıt ve LPG Servis İstasyonu”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2014 tarih ve 512 sayılı kararı ile uygun bulunan akaryakıt, LPG ve servis istasyonu alanı ile arasında 1 km mesafe koşulunu sağlamadığından plan değişikliğinin reddi oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 1 Çekimser MHP: 4 ret, 2 kabul, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 49 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 26     1
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, P23D-08B nolu imar paftasında yer alan 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan hükümlerinin Tanımlar Bölümündeki "Taban Alanı Kat Sayısı (TAKS)" tanımına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu değişikliği, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği'nin 16.maddesinin 2.bendine göre uygun olduğu hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 10 kabul, MHP: 10 kabul, Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 25     1
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, O25-a-03-b nolu imar plan paftasında yer alan Yeşilbayır Mahallesi 669 ada 1 parselin “Sağlık Tesisleri Alanı’ndan “Özel Sağlık Tesisi Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, Döşemealtı Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.11.2014 tarihli ve 7624 sayılı yazısı ile plan değişikliğine ilişkin kurum görüşünün olumsuz olduğu gerekçesi ile dosyanın geri iade edilmesi talep edildiğinden karar verilmesine gerek olmadığı hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 39 kabul, CHP: 10 kabul, MHP: 11 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 24     1
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, 29K-II nolu imar paftasında yer alan Dağbeli 2194 parsel ve çevresini kapsayan nazım imar planı değişikliği Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2010/622 E. 2012/592 K. sayılı kararı ileiptal edildiğinden mahkeme kararının yerine getirilmesi amacıyla hazırlanan 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı, mahkeme kararı doğrultusunda 2194 parsel ve çevresinin mülga Dağbeli Belediye Meclisinin 14.10.2008 gün 10 sayılı kararı ile onaylanan 1/2000 ölçekli nazım imar planındaki kullanım kararları doğrultusunda konut ve yeşil alan olarak planlanması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 9 kabul, MHP: 10 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır. ) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 23     1
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, O25-a-03-c nolu imar plan paftasında yer alan Yeşilbayır Mahallesi Antalya Orman İşletme Müdürlüğü, Döşemealtı Şefliği 477 numaralı bölmede kalan spor alanının "Emniyet Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği “metan gazı ile ilgili önlemler alınması şartıyla” oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 37 kabul, CHP: 9 kabul ve MHP: 13 kabul oyu ile toplam 59 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 22     1
 1
 1
  Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, O28D-16C, O28D- 21B nolu imar paftalarında yer alan, Cumhuriyet Mahallesi 1273 ada 1 parselde bulunan Spor alanı ile Cikcilli Mahallesi 316 ada 1 parselde ve Oba Mahallesi 350 ada 1 parselde bulunan Belediye Hizmet Alanının yer değiştirmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 11 kabul, MHP: 11 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 64 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 21     1
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, O25B-07B, O25B-02D nolu imar paftalarında yer alan Pınarlı Mahallesi, 13209, 13210, 13212, 13218, 13221, 13222, 13224, 13225, 13227, 13321 adalara ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazlar oylamaya katılanların oyçokluğu ile ret edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 4 kabul, 10 ret, MHP: 16 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 20     1
 1
 1
 Aksu Belediyesi sınırları içerisinde, 23OP nolu imar plan paftasında yer alan Macun Mahallesi 164 ada 3 nolu parselin Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin 2014/1064 E., 2014/1412 K. sayılı kararı doğrultusunda yeniden düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, parselin mahkeme kararı doğrultusunda önceki imar durumu olan ağaçlandırılacak alan olarak planlanması hususu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 37 kabul, CHP: 12 kabul, MHP: 11 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 19     1
 1
 1
 Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. tevsi alanı batısında Kömürcüler Köyüne kayıtlı olan tamamı Maliye Hazinesi’ne ait 45 hektarlık kısmının ve 2. Tevsi alanının doğusunda Çıplaklı Köyüne kayıtlı tamamı şahıslara ait olan arazilerin 67 hektarlık kısmının Organize Sanayi Bölgesine ilave 4. ve 5. Tevsi alanları olarak ilan edilmesi hususu oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 kabul, CHP: 15 kabul, MHP: 13 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 71 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 18     1
 1
 1
 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Mellidağ Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın talebi üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti: 44 kabul, CHP: 4 ret, 1 çekimser, MHP: 13 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 17     1
 1
 1
 Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, Mellidağ Tapulaması, 506 ada 84 numaralı parselde Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın talebi üzerine 4 adet Güneş Enerji Santrali kurulmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti: 37 kabul, CHP: 1 kabul, 1 ret, 2 çekimser ve MHP: 12 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 16     1
 1
 1
 Antalya ili, Döşemealtı ilçesi, Yeşilbayır tapulaması Sağlık Tesisi Alanı, Üniversite Alanı ve Donatı Alanı olarak belirlenmiş bölgenin, Sosyal Donatı ve Kamu Hizmetleri Kümelenme alanları olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde gelen itirazlar oylamaya katılanların oyçokluğu ile RET edildi. (AK Parti: 45 kabul, CHP: 10 kabul, 1 ret, MHP: 13 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 70 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 15     1
 1
 1
 Antalya İli, Kepez ilçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan1/1.000 ölçekli Uygulama imar Planı oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 3 kabul, 11 ret, MHP: 10 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyuyla toplam 66 oy kullanılmıştır. )(EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama raporu)
08-01-2015
10:30
 14     1
 1
 1
 Antalya ili, Kepez İlçesi, Duraliler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanın Kamu Kurumları Yönetim ve Hizmet Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan l/25.000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti: 46 kabul, CHP: 1 kabul, 16 ret, Bağımsız: 1 kabul, MHP: 9 kabul, 1 ret oyu ile toplam 74 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama listesi)
08-01-2015
10:30
 13     1
 1
 1
 Antalya İli, Kepez ilçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alanı” ve plansız alanın “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 38 kabul, CHP: 10 kabul, MHP: 6 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 12     1
 1
 1
 Antalya İli, Kepez ilçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alanı” ve plansız alanın “Mezarlık Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 44 kabul, CHP: 16 kabul, MHP: 15 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 76 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 11     1
 1
 1
 Antalya İli, Kepez İlçesi, Varsak Mahallesi sınırları içerisinde bulunan “Orman Alanı”nın “Mezarlık Alanı" olarak planlanmasına ilişkin 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 43 kabul, CHP: 17 kabul, MHP: 16 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 10     1
 1
 1
  Antalya ili Alanya İlçesi Mahmutlar Mahallesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na askı süresi içinde gelen itirazlardan: 1 nolu itiraz 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’nda yerleşim dışı ve tarım görüşü bulunmadığından dolayı REDDİNE, 2 nolu itiraz alt ölçekli planların konusu olduğundan dolayı karar alınmasına gerek olmadığından dolayı REDDİNE, 3 nolu itiraz 1/100.000 Çevre Düzeni Planı’ndaki yerleşim lekesine ve ilgili kurum görüşlerine göre plana işlenmesinin KABULÜNE, 4 nolu itiraz Mutlak Tarım Alanı olduğundan dolayı REDDİNE, 5 nolu itiraz mevzi planlara ilişkin plan hükümlerine göre işlem yapılabileceğinden dolayı REDDİNE, Oylamaya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 37 kabul, CHP: 10 kabul, MHP: 14 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 9     1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi “Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve revize edilen, “Ticari Taksiler ve Taksi Duraklan Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklikler Ulaşım Komisyon Raporu doğrultusunda oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 35 Kabul, CHP: 7 Kabul, MHP: 8 Kabul ve Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 51 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet rapor, 1 adet oylama tablosu, 1 adet yönetmelik)
08-01-2015
10:30
 8  Yönetmelikler Hk   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2014 tarihli toplantısında görüşülerek 551 karar no ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına geri iade edilen “Karayolları Üzeri Park Yerleri, Parkmetre, Parkomatlı Park Yerleri, Genel ve Bölge Otoparkları Yönetmeliği oylamaya katılanların oybirliği ile KABUL edildi. (AK Parti: 42 Kabul, CHP: 8 Kabul, MHP: 16 Kabul ve Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 67 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 2 adet rapor, 1 adet oylama tablosu, 1 adet yönetmelik)
08-01-2015
10:30
 7  Yönetmelikler Hk   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi “İtfaiye Dairesi Başkanlığı / Afet Koordinasyon Merkezi (AFKOM) / Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı / Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı / Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Yönetmelikleri oylamaya katılanların oyçokluğu ile kabul edildi. (AK Parti: 35 kabul, CHP: 7 kabul, 1 ret, MHP: 9 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor 6 adet yönetmelik, 1 adet oylama raporu)
08-01-2015
10:30
 6     1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılında Sözleşmeli Personelin Özlük Hakları ve diğer ödemelerle ilgili genelgesi gereğince 2014 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2015 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile ekte unvanı ve adedi belirtilen kadro karşılığında tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele 2015 yılı için ödenecek ücret tavan cetveli komisyon raporu ve ekleri doğrultusunda oylamaya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 38 kabul, CHP: 13 kabul, MHP: 9 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 61 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet genelge, 1 adet sözleşmeli personele ödenecek ücret tavan cetveli, oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 5     1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan I sayılı kadro ihdas cetveli ve IV Sayılı Memur Dolu-Boş Kadro Cetveli (Ek-1, Ek-2) komisyon raporu ve ekleri doğrultusunda oylamaya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 41 kabul, CHP: 18 kabul, MHP: 13 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 73 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, EK-1 kadro ihdas cetveli, EK-2 IV sayılı Memur Dolu-Boş kadro cetveli, oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 4     1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 10.11.2014 tarih ve 485 sayılı kararı ile onaylanan Evsel Katı Atık Hizmetleri Tarife ve Ücretleri hususunun meclislerinden geldiği şekliyle kabulü hususu, oylamaya katılanlar tarafından oybirliği ile kabul edildi. (AK Parti: 38 kabul, CHP: 13 kabul, MHP: 17 kabul ve Bağımsız: 1 kabul oyu ile toplam 69 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet rapor, 1 adet oylama listesi)
08-01-2015
10:30
 3  Bilgilerdirme hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli meclis gündeminde yer alan: a) Büyükşehir Belediye personelince Aralık ayında yapılan yurt dışı ziyaretine ilişkin görevlendirmeler hakkında b) Mülkiyeti Karayolları 13. Bölge Müdürlüğüne ait Hacıobası 102 ada 20 parsel nolu taşınmaza Belediyemizce 200m2’ lik prefabrik bina yapılması hakkında Meclis Bilgilendirildi. (AK Parti: 44 Kabul, CHP: 4 Kabul, 2 Ret, 1 Çekimser, MHP:13 Kabul, Bağımsız: 1 Kabul oyuyla OYÇOKLUĞU ile KABUL edilmiş ve toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama Tablosu)
08-01-2015
10:30
 2  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   1
 1
 1
 Belediye Meclisinin 12.12.2014 ve 16.12.2014 tarihli toplantılarında alınan 88 adet karar özetinin kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. (AK Parti:45 Kabul, CHP:13 Ret, MHP:9 Kabul ve Bağımsız: 1 Kabul oyu ile toplam 68 oy kullanılmıştır.) (EK: oylama tablosu)
08-01-2015
10:30
 1  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.01.2015 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte toplam 143 maddeden oluşmuştur.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2015 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .