Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 132896 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Yazısı
08-05-2015
17:30
 446  Plan Revizyonu Hk.   5
 1
 2
 Kepez İlçesi, Ahatlı Mahallesinde mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait eski 2975 yeni 28156 ada 1 parselinde dâhil olduğu Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile değiştirilerek uygun bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunun: plan açıklama raporu ve Kepez Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasındaki protokol maddeleri gereği parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu paftasında 3500m2 LPG Akaryakıt Servis İstasyonu olarak düzeltilmesine ilişkin maddi hata konusu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi.(Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
17:30
 445  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 2
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21L-2A, 2B, 22L-3D nolu imar plan paftalarında yer alan Sütçüler Mahallesi 25505 ada 8 parsel ve kuzeyine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
17:30
 444  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 2
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21L, 22L nolu imar plan paftalarında yer alan Sütçüler Mahallesi 25505 ada 8 parsel ve kuzeyine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
17:30
 443  Kamu Yararı Kararı Alınması   5
 1
 2
 Demre İlçesi, Yavu Mahallesi sınırları içerisinde, 128 ada 6 parselde, Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun 04.03.2015 tarih ve 2015-3/2 sayılı kararına istinaden kamu yararı kararı alınması talebi için, P23C-02B nolu 1/5000 ölçekli ve P23C-02B- 2A nolu 1/1000 ölçekli İmar Paftalarında yer alan Demre İlçesi, Yavu Mahallesi, yaklaşık 2611 m2’lik alana sahip 128 ada 6 parselin Mutlak Tarım Arazisi’nin tarım dışı amaçlı kullanılabilmesi Belediye Hizmet Alanı (Mezbaha) olarak ayrılabilmesi hususunda Antalya Toprak Koruma Kurulu'nun 04.03.2015 tarih ve 2015-3/2 sayılı uygun kararı doğrultusunda İçişleri Bakanlığı'ndan kamu yararı kararının alınması yönünde Belediyemizce İçişleri Bakanlığı’na başvuru yapılması hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
17:30
 442     5
 1
 2
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesinin “t” bendi ile “Her çeşit toptancı halleri ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar planında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek.” görevi belediyemize verildiğinden ve aynı kanunun 7. Maddesinin “z” bendi ile “… Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (1), (s), (t) bentlerindeki görevleri ile temizlik hizmetleri ve adres ve numaralandırmaya ilişkin görevlerini belediye meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler.” hükmü gereğince, 6360 sayılı Kanun kapsamında Belediyemize devir edilen, İlimiz Akseki İlçesi Sarıhacılar Mahallesi 155 ada 8 parsel nolu taşınmaz üzerinde bulunan mezbaha tesisinin işletme hakkının, Akseki Belediyesi’ne 10 yıllığına verilmesi oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
17:30
 441     5
 1
 2
 6360 sayılı Kanuna istinaden, Büyükşehir Belediyesinin sorumlu olacağı yol ağına Demre İlçesi Gökyazı Mahallesinde bulunan Şehit Komiser Yardımcısı Ahmet ÖNCÜL Sokak, İlkokul 8. Sokak ve bu yolların park alanları ile beraber Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanlarına dâhil edilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
17:30
 440  Yönetmelikler Hk   5
 1
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ait Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Kadrolarının Tahsisi Hakkındaki Yönetmelik oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 3 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 46 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Yönetmelik Taslağı, 1 adet Gerekçe,1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
17:30
 439  Bütçe Kesin Hesabı   5
 1
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 5393 sayılı yasanın 18 ve 64üncü maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usul Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin 2 inci fıkrası ‘Kesin Hesabın görüşülmesi ve kesinleşmesinde bütçeye ilişkin hükümler uygulanır…’ ve 29 uncu maddesine göre ayrı ayrı elektronik oylama çalıştırılarak yapılan oylama sonucunda oylamaya katılan Meclis Üyeleri tarafından oy birliği ile Antalya Büyükşehir Belediyesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı kabul edildi.
08-05-2015
17:30
 438  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   5
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarihli Meclis toplantısında: a.Gündemin 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 153, 154 ve 155.maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ve 169. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. c.Gündemin 156.madesinin İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Plan ve Bütçe Komisyonuna ve Ulaşım Komisyonuna gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (AK Parti:36 Kabul oyu, CHP: 13 Kabul oyu, MHP:10 Kabul oyu, Bağımsız:1 Kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)
08-05-2015
14:30
 437  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Serik Belediyesi Meclisi’nin 04.12.2014 tarih ve 223 sayılı kararı ile reddedilen, O26A-08D-1D nolu imar plan paftasında yer alan Kökez Mahallesi 67 ada 12 parseldeki ticaret alanında ön bahçe mesafesinin 2 metre olarak düzenlenmesine ilişkin 1097,3 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 436  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 12.12.2014 tarih ve 664 sayılı kararı ile uygun bulunan Serik-Manavgat Devlet Karayolu Belek ayrımı köprülü kavşak alanında Kızderesi istikametinden kavşağa bağlantı yapılarak flyover kavşağının eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinde eksik kalan O26A- 07C-1D nolu paftanın eklenmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 41 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 7 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 435  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 05.12.2014 gün ve 529 sayılı kararı ile uygun bulunan 20K-IIB nolu imar paftasında yer alan Konuksever Mahallesi 4469 ada 4 parselin Pazar Yeri kullanımından Sosyal Tesis Alanına dönüştürülmesine ilişkin 5398,15 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ , “sosyal tesis alanında kültürel tesisler yer alabilir” plan notunun kaldırılması, “jeolojik etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez” plan notunun eklenmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 434  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 07.01.2015 tarih ve 39 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20L-4A nolu imar paftasında yer alan Yenigün Mahallesi 2742, 2743, 2744 nolu adalar ile bitişiğindeki çocuk bahçesi ve trafo alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin 5398,16 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 15.01.2015 tarih ve 826 sayılı görüşü doğrultusunda trafo alanı mevcuttaki yerinde kalmak kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 433  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 98 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20K-IIIA nolu imar paftasında yer alan Muratpaşa Mahallesi 245 ada 33 ve 34 nolu parsellerde Ticaret Alanından Yençok=14,50m. yapılanma koşullu Özel Katlı Otopark Alanına dönüştürülmesi ve parsellerin kuzeydoğusundaki otopark alanının ada sınırını karşılayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 5398,20 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 432  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.02.2015 gün ve 96 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20L-IA nolu imar paftasında yer alan Kızıltoprak Mahallesi 3405 ada 6 nolu parselde yapılanma koşulları değiştirilmeden TAKS=0,40 olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan 5398,21 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 431  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Haşim İşcan Mahallesinde yer alan 15 ada 3 ve 13 parsellerin bulunduğu alanı kapsayan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının kabulüne dair Antalya Büyükşehir Belediyesi meclisinin 09.07.2010 tarih ve 319 ve 320 sayılı kararının Antalya 3. İdare Mahkemesinin 2013/552 E. 2014/1687 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planları 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında herhangi bir değişiklik içermemesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına, 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının KABULÜNE ve onaylanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 430  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 148 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20L-IVC nolu imar paftasında yer alan Alan Mahallesi 8295 ada 8 parselin ticaret alanından özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ plan gösteriminin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği doğrultusunda düzeltilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 429  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 157 sayılı kararı ile uygun bulunan,30 m ve üzeri yol kesitine cepheli konut parsellerinde yüksek zemin katlı ticaret yapılmasına ilişkin imar planlarındaki “parsellerden imar çapına başvuru döneminde plan tadilat harcı alınacaktır.” plan notunun “plan değişikliği uyarınca yol boyu ticaret hakkından yararlanacak parsellerden inşaat ruhsat aşamasında plan tadilat harcı alınacaktır.” şeklinde değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 428  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 156 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20m (dahil)-30 m (hariç) arası yol kesitine cepheli konut parsellerinde isteğe bağlı ticaret (İBT) kullanımına ilişkin imar planlarındaki “plan değişikliği uyarınca h=5,50 m. Kotuna kadar ticaret hakkından yararlanacak parsellerden ruhsat aşamasında plan tadilat harcı alınacaktır.” 6 nolu plan notunun “plan değişikliği uyarınca h=5,50 m. Kotuna kadar ticaret hakkından yararlanacak parsellerden inşaat ruhsat aşamasında plan tadilat harcı alınacaktır.” Şeklinde değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 427  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 155 sayılı kararı ile uygun bulunan, 20 m altı yol kesitine cepheli konut parsellerinde isteğe bağlı zemin ticaret(İBZT) kullanımına ilişkin imar planlarındaki “plan değişikliği uyarınca zemin kat ticaret hakkından yararlanacak parsellerden ruhsat aşamasında tadilat harcı alınacaktır” 3 nolu plan notunun “plan değişikliği uyarınca zemin kat ticaret hakkından yararlanacak parsellerden inşaat ruhsat aşamasında plan tadilat harcı alınacaktır” olarak değiştirilmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 63 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 426  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 154 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18N-IB nolu imar paftasında yer alan Güzeloba Mahallesi 8551 ada 6 parselde "H" ve "Y" ibareli, A-2, 0.30/0.60 maxh:8.50 m ve plan üzerinde ölçülendirilmiş kütle nizam konut alanı kullanımının, "H" ve "Y" ibareli A-2, 0.30/0.60 yapılaşma koşulları değiştirilmeden maxh:11.50m olacak şekilde ada bütünündeki yapılaşma koşullarına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ maxh: 11.50 ibaresinin Yençok:11.50 olarak düzeltilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 425  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
  Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 153 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18M-4B nolu imar paftasında yer alan Çağlayan Mahallesi 1821 ada 9 parselde 5/A-2/3 ve 0.30/0.60 yapılanma koşullu zeminde zorunlu ticaret kullanımlı konut alanı kullanımındaki parselde TAKS:0.30 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 424  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 152 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi 13107 ada 4 ve 5 parsellerde, 30 m ve üzeri yol güzergahına cepheli konut parsellerinde zemin katta zorunlu ticaret kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine İTİRAZ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 423  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 151 sayılı kararı ile reddedilen, Güzeloba Mahallesi 6278 ada 2, 3, 4, 5, 6 parsellerde, 30 m ve üzeri yol güzergahına cepheli konut parsellerinde zemin katta zorunlu ticaret kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine İTİRAZ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 422  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 150 sayılı kararı ile reddedilen, Demircikara Mahallesi 12519 ada 3 parsel, 20 m'nin altında yol güzergahına cepheli konut parselinde İBZT (isteğe bağlı zemin ticaret) kullanımına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notu değişikliğine yönelik İTİRAZ Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 421  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediye Meclisinin 06.01.2015 gün ve 8 sayılı kararı ile reddedilen, O26B-24A-2C nolu imar paftasında yer alan Mimar Sinan Mahallesi 1970 ada 12 parselde çekme mesafelerinin değiştirilerek ayrık nizamın blok nizama dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Manavgat Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 420  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 05.03.2015 gün ve 64 sayılı kararı ile uygun bulunan, O24A-08A-2B ve O24A-08A-2C nolu imar paftalarında yer alan Ulucak Mahallesi 2189, 2190, 2193, 2194 ve 3101 parsellerinin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı(güneş enerjisi santrali) olarak planlanmasına ilişkin 6028 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, “Yençok=Serbest” ibaresinin kaldırılması kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 419  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 05.03.2015 gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, N24D-15C-2B ve N24D-15C-2A nolu imar paftalarında yer alan Küçükköy Mahallesi 5321 parselin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesis alanı(güneş enerjisine dayalı elektrik üretim santrali) olarak planlanmasına ilişkin 9434 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 418  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Korkuteli Belediye Meclisinin 05.03.2015 gün ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, N24C-19D-3D ve N24C-24A-2A nolu imar paftalarında yer alan Bayatbademleri Korucak Mahallesi 148 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 parsellere ilişkin 6886,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 417  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   5
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 45 sayılı kararı ile reddedilen, Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planında donatı alanı olarak ayrılan ancak üzerlerinde yapılanma koşulları belirlenmeyen donatı alanlarına ilişkin plan notları düzenlenmesine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 416     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 46 sayılı kararı ile değerlendirilen, 1999 yılında önce planlanmış Konyaaltı Belediyesi sınırlarında kalan bütün mahalleleri kapsayan zorunlu yol boyu ticaret, isteğe bağlı yol boyu ticaret ve isteğe bağlı zemin kat ticaret alanlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazlar (4 adet) ve uygun bulunan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, 20280 ada 5 parsel ile 4041 ada 26 parsele ilişkin 2 ADET İTİRAZIN Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE, 3833 ada 8 ve 9 parsellere ilişkin 2 ADET İTİRAZIN KABULÜNE ve parsellerin bulunduğu güzergâhta teşekkül etmiş ticari fonksiyonların ve otellerin bulunduğu görüldüğünden parsellerin cephe aldığı 551.sokağın İsteğe Bağlı Zemin Ticaret (İBZT) olarak düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN Belediyesinden geldiği şekli ile KABULÜNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verild. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 415     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 48 sayılı kararı ile uygun bulunan, 18İ-4B nolu imar paftasında yer alan Liman Mahallesi 6878 ada 3 nolu parselin “Turizm Tesis Alanı ile Turizm ve 2.Konut Tercihli Kullanım Alanı”ndan “Ticaret-Konut (Karma Kullanım) Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin 1057,23 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ çevre plan bilgisinin mevcut plan altlıklarına uygun olacak şekilde düzeltilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 414     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 47 sayılı kararı ile uygun bulunan, Bahtılı, Zümrüt, Hurma Mahallelerinden geçen 380+154 kV Serbest Bölge-Kepez Enerji İletim Hattı güzergâhına ilişkin 1057,5 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ çevre plan bilgisinin mevcut plan altlıklarına uygun olacak şekilde düzeltilmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 413     5
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 06.03.2015 gün ve 44 sayılı kararı ile reddedilen, mülkiyeti vatandaşlara ait bulunan ve imar planında semt spor alanı olarak planlı Duraliler Mahallesi 20270 ada 4 parsel, Hurma Mahallesi 9939 ada 2 parsel ve 9969 ada 1 parsellerin spor alanından çıkarılmasına ilişkin imar planı değişikliği ve uzlaşma talebi, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 21. Maddesi kapsamında değerlendirilebileceği anlaşıldığından, Konyaaltı Belediyesinden geldiği şekliyle İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ VE UZLAŞMA TALEBİ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 412     5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 03.11.2014 gün ve 231 sayılı kararı ile uygun bulunan, asma katlı zorunlu yol boyu ticaret kullanım kararı ve isteğe bağlı zemin ticaret kullanım kararı getirilmiş olan alanların yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, O25A-08B-4D nolu imar paftasında yer alan 6088 ada 7 parseldeki E=0.80 ibaresinin ada bütününe verilen emsal değeri olan E=0.60 şeklinde değiştirilmesi, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2015 tarih ve 209 sayılı kararıyla onaylanan toptancı hal ve kuzeyine ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı revizyonunun planlara işlenmesi ve 27724 ada 5 parsele zorunlu yol boyu ticaret kullanım kararı getirilmesi, kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 411     5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.01.2015 gün ve 21 sayılı kararı ile uygun bulunan, O25A-08C-3C nolu imar paftasında yer alan Gülveren Mahallesi 2445 ada 1 ve 2 parseller üzerinde yer alan diş hastanesi alanının sağlık tesisi alanına dönüştürülmesi, 27798 ada 1 parselde yer alan trafo alanının yeniden düzenlenmesi ve 27798 ada 2 parselde yer alan ilkokul alanının güney, güneybatı ve doğusunda 10m. olan yapı yaklaşma sınırının 5m.’ye düşürülmesine ilişkin 1714,1 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 410     5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 67 sayılı kararı ile uygun bulunan, Başköy Mahallesi 28430 ada 33 parsele (eski 415 parsel) ilave imar planı yapılması ve 20.04.2010 gün 3988 sayılı Kurul Kararı gereği koruma alanı sınırının işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 8 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 409     5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2015 gün ve 66 sayılı kararı ile uygun bulunan, Ahatlı Mahallesi 8721 ada 5 parselde yer alan “Sosyal Tesis Alanının 2 kattan 3 kata çıkarılmasına ve yapı yaklaşma mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği “Jeolojik etüt raporu onaylanmadan uygulamaya geçilemez.” plan notu eklenmesi kaydıyla değiştirilerek oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 11 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 408     5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklif yazısında pafta numarası sehven yanlış yazılan: 09.02.2015 tarih ve 153 sayılı Meclis Kararındaki Kepez İlçesi O25A-06D-1D pafta numarasının O25B-06D-1D olarak düzeltilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 407     5
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 02.12.2014 gün ve 123 sayılı kararı ile uygun bulunan, Arslanbucak Mahallesindeki binaların çatı katında uygulanan 80 cm. parapet yüksekliği kullanım hakkının Göynük Mahallesinde yapılan yapılarda da uygulanması hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 406     5
 1
 1
 Kemer Belediye Meclisinin 03.02.2015 gün ve 15 sayılı kararı ile reddedilen, Kuzdere ve Arslanbucak Mahallelerine ilişkin 1/1000 ölçekli İlave+Revizyon Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZLARIN Kemer Belediyesinden geldiği şekliyle REDDİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 405     5
 1
 1
 Finike Belediyesi sınırları içerisinde, P24A-18b-4d nolu imar paftasında yer alan Yeşilyurt Mahallesi 119 ada 1 parseldeki Eğitim Tesis Alanında yurt yapılabilmesi amacıyla “Eğitim Tesis Alanı içerisinde yurt yapılabilir” plan notu eklenmesine ilişkin 11563,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 404     5
 1
 1
 Finike Belediye Meclisinin 05.03.2015 gün ve 20 sayılı kararı ile uygun bulunan, P24a-23b-2a nolu imar paftasında yer alan Eski Mahalle 85 ada 10 parselin ticaret alanından (Finike Belediye Meclis Kararında parselin mevcut durumu “konut altı ticaret” olarak belirtilse de parsel ticaret alanı olarak planlıdır) konut alanına dönüştürülmesine ilişkin 1308,6 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 7 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 403     5
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 04.03.2015 gün ve 25 sayılı kararı ile uygun bulunan, O23C-03A-1D nolu imar paftasında yer alan Kışla Mahallesi 1440 parseldeki tarımsal tesis alanında (süt ve süt ürünleri üretim tesisi) bulunan “Süt ve Süt Ürünleri Üretim Tesisi” mevcut plan notları 2.3 maddesine “plastik kasa üretim birimi, sebze ve meyve paketleme birimi” yer alabileceğine yönelik plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 16 ret, 1 çekimser oyu, MHP 3 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 402     5
 1
 1
 Döşemealtı Belediye Meclisinin 03.03.2015 gün ve 44 sayılı kararı ile uygun bulunan, N25D-17-C-1-A, 1-D, N25D-17-B-4-D, N25D-17-C-4-A nolu imar paftalarında yer alan Yağca mevkii antik kanalın uygulama imar planına işlenmesine ilişkin 9213 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının KABULÜNE ve onaylanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 401     5
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 05.08.2014 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan: 10 adet imar paftasından oluşan, Türkler: Merkez, Fuğla, Bilaller ve Yanıklar Mahallelerinde hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Hükümlerine “Yeni yapılacak imar uygulamalarının 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. Maddesinde belirlenen koşullar çerçevesinde yapılması zorunludur." plan notunun eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Merkez, Fuğla, Bilaller ve Yanıklar Mahallelerine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’na yapılan itirazlar değerlendirildikten ve plan kesinleştikten sonra değerlendirilmesi gerektiğinden BELEDİYESİNE İADE EDİLMESİ hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 400     5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisine İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı teklif yazısında pafta numarası sehven yanlış yazılan: 09.03.2015 tarih ve 199 sayılı karardaki Aksu İlçesi O25B-07A pafta numarasının O25B-02D ve 09.03.2015 tarih ve 203 sayılı karardaki Finike İlçesi P24A-18C pafta numarasının 19K olarak düzeltilmesi hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 399     5
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 04.12.2014 tarih ve 221 sayılı kararı ile uygun bulunan, O26A-07C-2A nolu imar paftasında yer alan Merkez Mahallesi 217 ada 10 parseldeki özel yurt alanındaki TİA=3948m2 ibaresinin kaldırılmasına ilişkin 1097,2 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 398     5
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, O26A-07C nolu imar paftasında yer alan Merkez Mahallesi 217 ada 10 parselin konut alanından özel sosyal tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 5377,5 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 397     5
 1
 1
  Muratpaşa ve Kepez İlçe Belediyeleri sınırları içerisinde Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Sema YAZAR yaya üst geçidinin işlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu
08-05-2015
14:30
 396     5
 1
 1
 Muratpaşa ve Kepez İlçe Belediyeleri sınırları içerisinde Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Sema YAZAR yaya üst geçidinin işlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 395     5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih ve 139 sayılı kararıyla onaylanan Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, 18M nolu imar paftasında yer alan Demircikara Mahallesi 5771 ada 1 parselin Özel Sağlık Tesis alanından Ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN Özel Sağlık Tesis alanının eşdeğer alan gösterilmeden ticaret alanına dönüştürülmesi nedeniyle KABULÜNE ve bu doğrultuda parselin eski plan durumu olan özel sağlık tesisi alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 394     5
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi D- 400 Karayolu kuzeyinde bulunan alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 393  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde, O25A-18A nolu imar paftasında yer alan Hurma Mahallesi 9936 ada 1 parselin özel sağlık tesisi alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 2049,16 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ "otopark ihtiyacı kendi parseli içerisinde karşılanacaktır" plan notunun eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 392     5
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 02.03.2015 günlü toplantısında görüşülerek uygun bulunan, Antalya İli Kepez İlçesi Varsak Bölgesi Menderes, Esentepe, Demirel, Altıayak, Şelale, Ayanoğlu, Gazi ve Zeytinlik Mahallelerinin tamamını veya bir kısmını kapsayan alanda imar planları kapsamındaki uyumsuzlukların ve yapılaşmaya ilişkin sorunların çözülmesi ve üst ölçekli nazım imar planlarına uyum sağlanmasına yönelik hazırlanan 1634,2 plan işlem numaralı 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU onama sınırı içerisinde doğal ve arkeolojik sit alanı sınırlarına rastlayan kısımlarının onama sınırı dışında bırakılması, 1033, 1035, 1036 ve 1037 adaların uygulama imar plan revizyonu onama sınırı içine alınması ve ikiz nizam 4 kat, Taks=0.30 Kaks=1.20 yapılaşma koşulunun E=0.75 olarak düzenlenmesi ve “B” ibaresinin eklenmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 39 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 10 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 56 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 391     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Bölgesi, Demirel,Varsak Menderes, Varsak Esentepe, Ayanoğlu, Altıayak, Şelale, Gazi, Habipler ve Zeytinlik Mahallelerine ilişkin hazırlanan 7924,7 plan işlem numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU onama sınırı içerisinde doğal ve arkeolojik sit alanı sınırlarına rastlayan kısımlarının onama sınırı dışında bırakılması Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 09.03.2015 tarih ve 210 sayılı kararıyla uygun bulunan 594 ada 13 parsele özel sosyal tesis alanının plana işlenmesi, 45 m’lik yola cephe olan ticaret adalarına E=1.00 ve “T” ibarelerinin eklenmesi, 1033, 1035, 1036 ve 1037 adalardaki E=1.20 yapılaşma koşulunun E=0.75 olarak düzenlenmesi, 825 adanın Nazım imar plan revizyonu onama sınırı dışına çıkarılması kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 42 kabul oyu, CHP 6 kabul oyu, MHP 3 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 52 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 390     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21K nolu imar paftasında yer alan, 1788 Ada 1, 2, 3 ve 7 parsellerin konut alanından ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 389     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Varsak Menderes Mahallesi ile Karşıyaka Mahallesinin kesişiminden Kirişçiler Mahallesine kadar öngörülen yol güzergâhının belirlenmesine yönelik 7924,5 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunun KABULÜNE ve onanmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 388     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Altınova Orta Mahallesi 28502 ada 3 parselin 0.32 hektarlık kısmının toptan ticaret alanından “Akaryakıt-LPG Satış Bakım Servisi CNG-LNG Servis İstasyonu ve Elektrikli Şarj İstasyonu Alanı’na dönüştürülmesine ilişkin 2043,7 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul, 1 çekimser oyu, CHP 1 ret, 12 çekimser oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 387  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Menderes Mahallesi, 28508 ada 3 parselin Toptan Ticaret Alanından, Akaryakıt, LPG ve Servis İstasyonu Alanına dönüştürülmesine ilişkin 2043,8 plan işlem numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 12 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 57 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 386     5
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, 21L nolu imar paftasında yer alan Göksu Mahallesi, 7469 ada 1 parselin konut alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin 2040,32 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ‘Otopark ihtiyacı kendi parselinden karşılanacaktır’ plan notunun eklenmesi kaydıyla oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 14 ret oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 58 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 385     5
 1
 1
 Gündoğmuş Belediyesi sınırları içerisinde, O27B-17C nolu imar plan paftasında yer alan Serinyaka Mahallesi, 198 ada 2 parselde Güneş Enerjisi Santrali yapılmasına ilişkin 11646 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Mevzii Nazım İmar Planı “jeolojik etüt onaylanmadan uygulamaya geçilemez.” Plan notunun eklenmesi, plan onama sınırının parsel sınırına çekilmesi kaydıyla KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 384  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Gazipaşa Belediye Meclisi’nin 01.09.2014 tarih ve 224 sayılı kararı ile uygun bulunan, Antalya İli, Gazipaşa İlçesi Kahyalar ve Gazipaşa’nın tümüne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu yapılması için Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Gazipaşa Belediyesi’ne yetki verilmesi oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 383     5
 1
 1
 Elmalı Belediyesi sınırları içerisinde, O24A-16A nolu imar paftasında yer alan Çobanisa Mahallesi 617 ve 620 parsellerin enerji üretim alanı (Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Santrali) olarak planlanmasına ilişkin 11560 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 382  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Manavgat Belediyesi sınırları içerisinde, O26B-20D, O26B- 25A, O26B-25B nolu imar paftalarında yer alan Teiaş 154 kV Manavgat-Alanya I Enerji İletim Hattı güzergahına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği iletim hattı güzergahının Alanya enerji iletim hattı ile beraber değerlendirilmesi gerektiğinden yeniden değerlendirilmek üzere İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 381     5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, 11 adet imar paftasında yer alan Teiaş 154 kV Manavgat-Alanya I Enerji İletim Hattı güzergâhına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, iletim hattı güzergâhı boyunca uygulaması tamamlanmış imar parsellerinin de yer aldığı ve mevcutta yapılaşmanın tamamlandığı alanların bulunduğu, konunun bölgede önem arz ettiği, konu ile ilgili olarak meclisin de bilgilendirilmesi gerektiği ve Alanya Belediyesi’nin 07.01.2015 tarihli görüşü de göz önünde bulundurularak: enerji iletim hattının yeniden değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Teiaş ile gerekli yazışmalar yapılmak üzere İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINA GÖNDERİLMESİNE oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 380  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Kestel Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLAN REVİZYONU, üniversitenin içerisinden gecen 15 metre genişliğindeki yolun ve eğitim alanının uygulama imar plan revizyonunda nüfus donatı plan dengelerinin sağlanması koşuluyla kaldırılarak kullanım bütünlüğünün sağlanması ve lejant da yer alan mevcut ve gelişme konut alanları için belirlenen E=0,75 emsal değerinin kaldırılarak sadece yoğunluk değerlerinin kalması, 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planlarındaki emsallerin de 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda belirlenen nüfus yoğunluklarına göre REVİZE EDİLMESİ KAYDIYLA oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 379     5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, O28D-16D nolu imar paftasında yer alan Küçük Hasbahçe Mahallesi 2454 ada 4 nolu parselde yer alan konut alanı ile kuzey-doğusunda yer alan park alanının yer değiştirmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Alanya Belediyesi Başkanlığının 06.04.2015 tarih ve 6806 sayılı görüşü doğrultusunda “18. Maddesi uygulaması tamamlanmış olduğundan plan tadilatından sonra 2. kez ada bazında uygulama yapılması gerekmesi nedeniyle plan değişikliği aşamasında ada bazındaki diğer parsel maliklerinin muvafakatnamesi dosyada bulunmaması” ve plan değişikliği ile sürekliliği olan park alanının bozularak konut alanları arasında kalan kullanışsız bir alana dönüşecek olması nedeniyle oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 378  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Alanya Belediyesi sınırları içerisinde, Antalya Koruma Bölge Kurulu'nun 18.11.2014/3187 sayılı kararı ile taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen 19M nolu imar paftasında yer alan Cumhuriyet Mahallesi 905 ada 2 parseldeki taşınmazların koruma alan sınırının 09.12.2014/3263 sayılı Kurul Kararı gereği imar planlarına işlenmesine ilişkin 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN KABULÜNE ve onanmak üzere Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 377  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih 154 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 26.02.2015/26.03.2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olan Bahtılı Mahallesi sınırları içerisinde: ‘Rekreasyon Alanı” ve “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içinde gelen İTİRAZ oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 376     5
 1
 1
 Antalya İli, Konyaaltı İlçesi Karaman Çayı- Çandır Çayı arasında yaklaşık 160 ha büyüklüğünde alanda hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği 13.04.2015 tarih ve 355 sayılı meclis kararı doğrultusunda karar alınmasına gerek olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 33 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 54 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 375     5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.02.2015 tarih 115 sayılı kararı ile uygun bulunan ve 26.02.2015/26.03.2015 tarihleri arasında askıya çıkartılmış olan Manavgat İlçesi Çeltikçi ve Demirciler Mahallesi mevkiinde D-400 karayolu çevresinde hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’na askı süresi içinde gelen 37 adet itirazdan uygun ve kısmi uygun bulunanlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Planlama Alanının batısındaki Sağlık Alanı ve Park Alanının Spor Alanına, hemen doğusundaki Spor Alanının Park Alanına ve Planlama Alanının kuzeydoğusundaki Belediye Hizmet Alanının ve Spor Alanının ise Sağlık Alanına dönüştürülmesi kaydıyla DEĞİŞTİRİLEREK oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 31 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 8 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 374     5
 1
 1
 Antalya ili Döşemealtı İlçesi Yukarıkaraman Mahallesi tapulamasına ait 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 373  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Antalya ili Döşemealtı İlçesi Yukarıkaraman Mahallesi tapulamasına ait 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758 nolu parsellerin bulunduğu alanda hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 372  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Muratpaşa İlçesi sınırları içerisinde 20K, 20L, 21K, 21L nolu imar paftalarında yer alan 4438 ada 2,3,4 4440 ada 5 4463 ada 16,17 4464 ada 16,17 4490 ada 5,6 4491 ada 8,9,10,11 nolu parseller ile yakın çevresinde hazırlanan 10.12.2013 tarih ve 762 sayılı Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planına Antalya 3. idare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. sayılı iptal kararının yerine getirilmesine yönelik hazırlanan 11642 Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı talebinin, Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 9 kabul oyu, MHP 5 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 53 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 371  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Antalya İli Muratpaşa İlçesi 4438 ada 2,3,4, 4440 ada 5, 4463 ada 16,17, 4464 ada 16,17, 4490 ada 5,6, 4491 ada 8,9,10,11 nolu parsellerin 29.08.2013 tarih ve 496 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile onaylanan ve 13.01.2014 tarih 35 sayılı kararı ile kesinleşen 1/25000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nda 3. İdare Mahkemesinin 2014/403 E. 2015/108 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda “alt merkez alanına" dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği talebinin Hukuk Müşavirliğinden de görüş alınmak üzere İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına gönderilmesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 40 kabul oyu, CHP 10 kabul oyu, MHP 4 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 370  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının 05.11.2014 tarih ve 6775 sayılı talep yazısı ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/i maddesi uyarınca Belediyemiz mülki sınırları içerisinde kalan ilçelerde yapılan Entegre Katı Atık Yönetim Planı çalışmaları kapsamında Kaş İlçesi: Palamut ve Sarılar Mahallelerinde bulunan alanların Katı Atık İşleme/Depolama alanları olarak kullanılması ve tahsise konu edilebilmesi amacı ile hazırlanan 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliği oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 369  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   5
 1
 1
 5403 sayılı Kanunun 13. Maddesi uyarınca Aksu Belediyesi Meclisinin 02.09.2014 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlanan 11 Adet mahalleye ilişkin Kamu Yararı Kararı dosyası 07.01.2015 tarihli İç İşleri Bakanlığı’nın oluru ile kamu yararı kararı alındığı: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 23.02.2015 tarihli yazısı ile tarım dışı amaçlı kullanım görüşünün bulunduğu anlaşıldığından karar alınmasına gerek olmadığına oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 368  Gelir tarifesi   5
 1
 1
 Gündoğmuş Belediye Meclisinin 04.03.2015 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 2015 yılı Harita Ölçüm Ücret Tarifesinin, Meclislerinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 34 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 55 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 367  Otopark hk.   5
 1
 1
 Belediye Meclisinin 07.10.2010 tarih ve 425 sayılı, 12.06.2012 tarih ve 327 sayılı, 11.10.2012 tarih ve 485 sayılı, 13.08.2013 tarih ve 440 sayılı kararları ile Antalya Entegre Et Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, engelli plakalı araçlar hariç diğer araçlardan ilk 15 dakikası ücretsiz, kalan sürede Belediye Meclisince tespit edilen 2 saatlik ücret tarifesinin uygulanması şartıyla kiraya verilen şehrin muhtelif yerlerinde bulunan yol ve cep otoparklarından, ANET A.Ş’nin 24.03.2015 tarih ve 132 sayılı talebi doğrultusunda, Hakim ve Savcılar, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve İlçe Belediyelerinin Meclis Üyeleri, Gaziler, Şehit Aileleri ve Engelli araçları ile Basın ve Yayın, ANTEPE A.Ş.,Antalya Ulaşım A.Ş., ANSET Ltd. Şti., EKDAG A.Ş. ve Emniyet Müdürlüğü ve muhtar araçlarının ücretsiz yararlandırılması hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 14 kabul oyu, MHP 9 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 366     5
 1
 1
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kontrol Kanununun 21 inci maddesi “..Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aktarma yapılamaz." İle Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin 5 bendi: a)Personel giderleri tertiplerinden b)Aktarma yapılmış tertiplerden c)Yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden ç)Projeye bağlı yatırım tertiplerinden d)İlgili mevzuatında aktarma yapılmaması öngörülen tertiplerden, aktarma yapılamaz hükmü kapsamında Yedek Ödenek tertibinden Yedek Ödenek tertibine aktarma yapılması, aktarma yapılan yedek ödenekten bir daha ödenek alınamayacağından ve Personel Giderleri tertibinden aktarma yapılması mevzuatlar çerçevesinde uygun olmadığından Alanya Belediyesi’nin 2015 Yılı Gider Bütçesi üzerinden Belediye Meclisinin almış olduğu aktarma kararının uygun olmadığı hususu oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 13 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 60 oy kullanılmıştır.)(EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 365  Gelir tarifesi   5
 1
 1
 Alanya Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 23 sayılı kararı ile onaylanan 2015 Yılı Mısırcı, Kestaneci, Portakal Suyu Satıcısı, Simit Satıcısı ve Ticari Taksi İşgaliye Ücret Tarifelerinin Meclislerinden geldiği şekliyle oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 35 kabul oyu, CHP 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 62 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 364     5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2014 tarih ve 532 sayılı kararıyla 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26 ncı maddesi uyarınca toplu ulaşım hizmetlerinin sunumu için ilçelerde kart teknolojisi ile elektronik ücret toplama ve araç takip otomasyon sistemini 10 yıl süre ile kurmak ve kurdurmak, işletmek veya işlettirmek görevi Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine verilmiş olup, il genelinde yürütülmekte olan toplu taşıma sisteminde gerekli uyum ve koordinasyonun sağlanması amacıyla Kepez İlçesi Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 1 parselde bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası ve Kırsal Otobüs Terminali işletmesinin 5216 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine istinaden her türlü bakım, onarım, vergi, harç, sigorta, ruhsat gibi giderleri ile temizlik, güvenlik ve peyzaj işinin de yapılması şartı ile Antalya Ulaşım Hizmetleri Petrol Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine, ilk yıl kira bedeli 8.900.000,00 TL + KDV olmak üzere, takip eden her yıl bir önceki yılın kira bedeline ÜFE oranında artış yapılması kaydıyla 5 yıl süre ile devredilmesi hususu ‘üçüncü şahıslara verilmemesi kaydıyla oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (Ak Parti 36 kabul oyu, CHP 17 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 65 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 363  Sermaye artışı   5
 1
 1
 Belediyemizin hissedarı bulunduğu EKDAĞ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekip. Rek.Mat.Yay.Tem. Pey .Özel Eğt.Plas.San.Tic.A.Ş.’nin sermaye artışının 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin)TL. artırılarak 6.000.000,00 (altımilyon)TL'ye çıkarılması ve Öngörülen 1.500.000,00 (birmilyonbeşyüzbin)TL. arttırımın Belediyemizin ortaklık oranını (%99,46'yı) korumak sureti ile ilgili iştirakine isabet eden 1.491.900,00 (birmilyondötyüzdoksanbirbindokuzyüz) TL. katılması hususu oylamaya katılanların oyçokluğu ile KABUL edildi. (Ak Parti 38 kabul oyu, CHP 16 çekimser oyu, MHP 11 kabul oyu, Bağımsız 1 kabul oyu ile toplam 66 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)
08-05-2015
14:30
 362  Bilgilerdirme hk.   5
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği arasında imzalanan Özel Eğitimde İşbirliği Protokolü hakkında Meclis bilgilendirildi.
08-05-2015
14:30
 361  Bilgilerdirme hk.   5
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi personelince 2015 yılı Nisan ayında yapılan yurtdışı ziyaretine ilişkin görevlendirmeler hakkında Meclis bilgilendirildi.
08-05-2015
14:30
 360  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   5
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.05.2015 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 169 maddeden oluşmuştur.

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2015 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .