Güvenli Çıkış Çıkış   |   Üyelik Üyelik

Banka

3D Secure

Global Sign

Saysis

Ziyaret : # 268710 #

 

 Meclis Kararları Sorgulama 
Yıl
Ay

Sorgu Sonuçları

Tarih
Saat
Karar No Konusu İçtima
Birleşim
Oturum
Özet Karar Yayın
Tarihi
Yazısı
14-01-2020
10:00
 71     1
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Antalya Ulaşım Hiz.Pet.San.ve Tic.A.Ş arasında imzalanan 09.08.2019 tarihli “3.Aşama (Varsak-Atatürk) Hafif Raylı Sistemin İşletilmesine Dair Sözleşme” nin : Madde 8 “Kira Bedeli ve Ödeme Usulü” (4). bendi: “HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri 31.12.2019 tarihine kadar İdare tarafından karşılanır. Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri Yüklenici tarafından yapılır. Bu takdirde, aylık olarak 12 personelin toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyeti İdareden mahsup edilir. Elektrik ve güvenlik personeli gideri direk idare tarafından karşılanır.” şeklindeki mevcut halinin: Madde 8 “Kira Bedeli ve Ödeme Usulü” (4). bendi: “01.01.2020 tarihinden itibaren HRS Sisteminin işletilmesi ile ilgili elektrik enerjisi, güvenlik personeli ve temizlik personeli giderleri, 3. Aşama Yapım işinin 2.Etabının (Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü) Kısmi Geçici Kabulü yapılıncaya kadar İdare tarafından karşılanır. Elektrik enerjisi gideri direk idare tarafından karşılanır, Durakların, hatların ve araçların temizlik işleri ve duraklardaki güvenlik işi Yüklenici tarafından yapılır. Bu takdirde aylık olarak, 12 temizlik personeli ve 65 güvenlik personeli için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası Yüklenici tarafından İdareye fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır, HRS hattında hat sinyalizasyon işleri tamamlanmadığından hat başı ve hat sonundaki makaslar yüklenicinin makasçı teknik personeli tarafından çevrilecektir. Bu nedenle hat sinyalizasyon sistemi devreye alınıp yükleniciye teslim edilinceye kadar, 6 teknik personel için toplam teşviksiz asgari ücret işveren maliyetinin %20 fazlası Yüklenici tarafından İdareye fatura edilir. Bu tutar yükleniciden mahsup edilmez ve fatura tarihinden itibaren 10 gün içerisinde direk idare tarafından ödenerek karşılanır.” Şeklinde değiştirilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 70  Sözleşmeli Personele Ödenecek Ücret   1
 2
 1
 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2020 yılında çalıştırılacak sözleşmeli personelin kadro unvanı, adetleri ve personele ödenecek net ücretlerin tespitine ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarihli ve E.781 sayılı teklif yazısı ve ekleri doğrultusunda, 1) Antalya Büyükşehir Belediyesinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi çerçevesinde 2019 yılında çalıştırılan sözleşmeli personelden 2020 yılında da görevlerine devam etmeleri uygun görülenler ile 2020 yılında ilk defa istihdam edilmeye başlanacak tam zamanlı sözleşmeli personele ekli listede belirtildiği şekilde net aylık sözleşme ücreti ödenmesinin kabulüne, 2) İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 03.01.2019 tarihli ve E.781 sayılı yazısı ekindeki listede her bir kadro unvanı için belirlenen sayıda tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verilmesinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Sözleşmeli Personel Sayısı ve Ödenecek Net Ücret Cetveli, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 69  Gelir tarifesi   1
 2
 1
 Kepez Belediyesinin 25.12.2019 tarih E.28999 sayılı yazısı ekinde gönderilen 2020 yılına esas Evsel Katı Atık Tarifesinin ilçesinden geldiği şekli ile ticari olmayan evsel nitelikli meskenler hariç su aboneliği bulunan ( Ticarethane, Umumi Tuvalet, Şantiye, Otel- Pansiyon vb. ) abonelerden aylık m³ başına 0,98 TL (KDV Hariç) olarak uygulanmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 68  Gelir tarifesi   1
 2
 1
 Gazipaşa Belediyesinin 12.12.2019 tarih E.389 sayılı yazısı ekinde gönderilen 2020 yılına esas Evsel Katı Atık Tarifesinin Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifesinin: Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu doğrultusunda belirlenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 67  Gelir tarifesi   1
 2
 1
 Finike Belediyesinin 30.12.2019 tarih E.4924 sayılı yazısı ekinde gönderilen 06.12.2019 tarih 101 nolu meclis kararında onaylanan 2020 yılına esas Evsel Katı Atık Tarifesinin Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 12, 20 ve 23. Maddeleri ile Evsel Katı Atık Tarifelerinin Belirlenmesine Yönelik Kılavuza uygun olarak hazırlanmadığı anlaşıldığından, belediyesine iade edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 66     1
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu “Cutler” H2020 Avrupa Birliği Projesi, 774477 sayılı sözleşmesi gereğince 01.10.2017 yılında başlamış olup 01.10.2022 tarihinde tamamlanacak olup: proje yasal temsilcisi olan Hüsamettin ELMAS’ın yetkisinin sonlandırılarak, söz konusu projenin uygulanmasına ve projede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Av. Cansel TUNCER’in yetkili kılınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 65  Hibeler hk.   1
 2
 1
 Dünya Bankası Aracılığı ile Avrupa Birliği IPA-2 fonundan temin edilen ve Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I (SŞP-I) Bileşen A "Sürdürülebilir Şehir Planlaması ve Yönetim Sistemleri" kapsamında bağlı İdare olan ASAT Genel Müdürlüğünce kullanılacak olan avro hibe için İller Bankası ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında alt finansman anlaşmasının imzalanabilmesi için: ASAT Genel Müdürlüğünün 03.12.2019 tarih ve 2019/455 sayılı Yönetim kurulu kararına binaen, cari yıl içinde Büyükşehir Belediyesi Kefalet Meclis Kararı Alınması gereğiyle, İller Bankası A.Ş. (bundan sonra” Banka” olarak anılacaktır) tarafından yürütülen “Sürdürülebilir Şehirler Projesi Hibe Anlaşması” (TF0A5029) kapsamında, Bankanın Dünya bankası (DB) kaynaklarından temin ettiği ve bağlı İdaremiz olan ASAT Genel Müdürlüğü’ne “Sürdürülebilir Şehirler Projesi (Bileşen A)” projesi için kullandırılacak avro hibeye ilişkin Alt Finansman Anlaşması ve ilgili dokümanları müteselsil kefil sıfatı ile imzalamaya, hibenin kullanılması ve hibe için her türlü iş ve işlemleri müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya, Belediye Başkanı Muhittin BÖCEK’in yetkili kılınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 64     1
 2
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığımız tarafından kültürel miras konusunda uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Türkiye'deki kültürel değerlerin tanıtılması: kültür, sanat ve kültürel miras yoluyla sivil toplum diyalogunun teşvik edilmesi amacıyla "T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından yayınlanan Ortak Kültürel Miras Hibe Programı: Koruma ve Türkiye ile AB Arasında Diyalog - il (CCH-II) (Grant Scheme for Common Cultural Heritage: Preservation and Dialogue between Turkey and the EU-II (CCH-II))" başlıklı hibe programına "Discoverers of Antalya (Antalya Kaşifleri)" başlıklı proje ile başvuru yapmak ve başvurulan projenin desteklenmesi durumunda söz konusu projenin uygulanmasında ve projede Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı Durmuş Ali ARSLAN’ın yetkili kılınmasına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 63  Sözleşme Feshi   1
 2
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.11.2018 tarih ve 992 sayılı kararı ile Antalya ili, Muratpaşa ilçesi, Cumhuriyet Mahallesi 5055 ada güneyinde bulunan ve imar planında park olarak ayrılan alanda inşa edilen yer altı otoparkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. maddesine göre 10 (on) yıl süre ile ilk yıl kira bedeli 10.000,00 TL+ KDV, diğer yıllar kira bedelinin Yİ-ÜFE (bir önceki yılın aynı ayına göre) oranında arttırılması kaydıyla Anset Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi’ ne kiraya verilmesine karar verilmiş olup 30.11.2018 tarihinde sözleşme tanzim edilerek 11.02.2019 tarihinde yer teslimi yapılmış: Anset Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi 03.12.2019 tarih ve 154912 evrak kayıt numaralı dilekçesi ile şirketlerince işletilen söz konusu otoparkın ücretsiz olmasına rağmen yeterli araç girişinin bulunmadığı, otoparkta aşırı nem ve rutubetten kaynaklı küflenme olması, elektrik arızası olması, bina tavanından su akması ve benzeri arıza ve eksiklikler sebebiyle 30.11.2018 tarihli kira protokolünün karşılıklı olarak feshedilmesini talep etmekte olduğundan: Anset Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile Belediyemiz arasında imzalanan protokolün 13/2 maddesinde “Protokolün her ne sebeple olursa olsun feshedilmesi durumunda ANSET Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi / üçüncü kişiler belediyeden hiç bir hak ve tazminat talebinde bulunmadan, yapılacak tebligatı takip eden on beş gün içinde derhal tahliye eder ve bunlar sağlam ve işler durumda belediyeye teslim edilir.” hükmü gereğince Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Anset Özel Sağlık ve Eğitim Kültür İnşaat Ticaret Limited Şirketi arasında imzalanan 31.11.2018 tarihli protokolün fesih edilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 75 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
14-01-2020
10:00
 62  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 2
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Turgay GENÇ, Mehmetali YILMAZ, Serkan KÜÇÜKKURU, Semih ESEN, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Mehmet TUFAN, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Mehmet YÖRÜKOĞLU, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Alper BİRER, Orhan AVCI, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, Muhammet URAL, Mehmet GÜVEN, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, Abdurrahman YILMAZ, Nafiz TANIR, Levent KONUR, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Mehmet ÇETİN, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Mustafa BASKAK, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Kemal KARA, Adem ER, Avni ATAY, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Hasan Ali ACAR, Mustafa AKIN, Saadet Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 28, AK Parti 17, İyi Parti 13, MHP 6, DSP 2, Saadet 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 67 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyeleri: Ümit UYSAL ve Şükrü SÖZEN'in mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 18 kabul oyu, İyi Parti 13 kabul oyu, MHP 6 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, Saadet 1 kabul ile toplam 70 oy kullanılmıştır.)  
10-01-2020
17:10
 61  Yönetmelikler Hk   1
 1
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 11/10/2019 tarih ve 618 nolu Kararı ile onaylanan Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğine: ‘‘Geçici Madde 1- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığında, bu Yönetmelikte düzenlenen sınav ve atama esaslarına göre yeter sayıda Müfettiş istihdam edilene kadar: a) Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Müfettiş olarak görev yapanların, b) Müfettiş unvanına sahip olma şartı aranmaksızın, diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yarışma sınavıyla girilmek ve belirli bir yetiştirme programı sonrası usulüne uygun olarak yapılan yeterlik sınavı ile yeterlik alınmak esasları ile çalışan denetim birimlerinde, denetim, teftiş, inceleme ve soruşturma gibi yetkilerle çalışmış olanların, Teftiş Kurulu Başkanının uygun görüşü ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanının onayı ile Teftiş Kuruluna Müfettiş olarak atanmaları mümkündür. Bu madde 31/12/2020 tarihine kadar yürürlükte olacaktır. ” Şeklinde Geçici Maddenin eklenmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 26 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 87 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Teftiş Kurulu Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (19 Sayfa), 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
17:10
 60  Kadro Değişiklik Cetveli   1
 1
 2
 Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğüne ihdas edilen 15 adet sözleşmeli sanatçı ve sahne uygulayıcı kadrolarının iptaline ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 09.01.2020 tarihli ve 2390 sayılı teklif yazısı doğrultusunda: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 15/04/2016 tarihli 439 sayılı kararı ile Şehir Tiyatrosu Şube Müdürlüğü emrine ihdas edilen sözleşmeli sanatçı ve sahne uygulayıcı kadrolarına ihtiyaç kalmadığı anlaşıldığından söz konusu kadroların iptaline, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 26 çekimser oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 77 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Kadro Cetveli, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
17:10
 59  Teşkilat Şeması   1
 1
 2
 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince birim kurulması ve kaldırılmasına ilişkin İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının 10.01.2020 tarihli ve 3119 sayılı yazısı ve eki doğrultusunda: 1) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı “Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü” ile “Araştırma-Geliştirme Proje Şube Müdürlüğü (AR-GE)” birimlerinin kurulmasına, 2) Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı “Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü” ile “İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü” birimlerinin kurulmasına, 3) Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı “Deniz ve Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü” biriminin kaldırılarak, aynı Daire Başkanlığına bağlı “Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğü” biriminin kurulmasına, 4) Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı “Temiz Enerji ve Aydınlatma Şube Müdürlüğü” biriminin kaldırılarak, aynı Daire Başkanlığına bağlı “Aydınlatma Şube Müdürlüğü” biriminin kurulmasına, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 21 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, Teşkilat Şeması, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
17:10
 58  Kredi Kullanımı Hakkında   1
 1
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden “Kent Müzesi Kompleksi Zeminaltı Katlı Otopark (C Blok), B Blok Yapıları ve Çevre Düzenlemesi” işinin finansmanında kullanılmak üzere 15.000.000 (OnbeşMilyon)TL nakdin İller Bankası A.Ş. ve kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılması, ipotek verilmesi, İller Bankası A.Ş.den Teminat Mektubu alınması için: İller Bankası A.Ş.’den 15.000.000TL(OnbeşMilyon)TL. (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulu İller Bankası A.Şye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Teminat Mektubuna İlişkin, Ayrıca: Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden proje kredisi için “Kent Müzesi Kompleksi Zeminaltı Katlı Otopark (C Blok), B Blok Yapıları ve Çevre Düzenlemesi” işinin finansmanında kullanılmak üzere 15.000.000 (OnbeşMilyon)TL nakdin İller Bankası A.Ş.’den kullanılması halinde krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediye gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Büyükşehir Belediyesince kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediye mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulu İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyenin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Av.Cansel TUNCER’in yetkilendirilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
17:10
 57  Kredi Kullanımı Hakkında   1
 1
 2
 Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi, hizmet binasının mevcut kapasitesinin yeterli olmaması sebebiyle hizmet binasına uzakta, kira ödenmek suretiyle temin edilen mekanlarda hizmet veren dış birimlerin Belediye yerleşkesine getirilebilmesi için “Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Yapılması İşi”nin finansmanında kullanılmak üzere 12.000.000 (OnikiMilyon)TL nakdin İller Bankası A.Ş. ve kamu bankaları ile özel bankalardan kısa, orta ve uzun vadeli olarak kredi kullandırılması, ipotek verilmesi, İller Bankası A.Ş.den Teminat Mektubu alınması için: İller Bankası A.Ş.’den 12.000.000 (OnikiMilyon)TL (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Büyükşehir Belediyesi gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanmaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Büyükşehir Belediyesine kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulu İller Bankası A.Şye ipotek vermeye, Büyükşehir Belediyesinin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Büyükşehir Belediyesine ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla Teminat Mektubuna İlişkin, Ayrıca: Antalya Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını daha etkin ve verimli yürütebilmesi, hizmet binasının mevcut kapasitesinin yeterli olmaması sebebiyle hizmet binasına uzakta, kira ödenmek suretiyle temin edilen mekanlarda hizmet veren dış birimlerin Belediye yerleşkesine getirilebilmesi için “Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Yapılması İşi”nin finansmanında kullanılmak üzere 12.000.000 (OnikiMilyon)TL kredinin İller Bankası A.Ş.’den kullanılması halinde krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediye gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40’ın dışında ve %100’üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.ce Büyükşehir Belediyesince kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediye mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulu İller Bankası A.Ş.ye ipotek vermeye, Belediyenin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye, Belediyeye ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adına Genel Sekreter Av.Cansel TUNCER’in yetkilendirilmesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 27 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
17:10
 56  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 1
 2
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GEYİKÇİ, Mehmetali YILMAZ, Mustafa KÖLEOĞLU, Şükrü SÖZEN, Ümit UYSAL, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Zekeriya ALTUN, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Oktay BAŞARAN, Metin ALTUNBAŞ, Şafak OTUZALTI, Büşra ÖZDEMİR, Ali POLAT, Şevket KORKUT, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Mehmet HACIARİFOĞLU, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Halil ŞAHİN, Mehmet ÖZEREN, Mutlu ULUTAŞ, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Alper BİRER, Orhan AVCI, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, İsmail DEMİR, Mehmet GÜVEN, Fırat DEMİRCİ, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Dilaver TANIK, Ferah Nur ÜNAL, İlhami YILDIRAN, Yusuf KARAMANCI, Nafiz TANIR, Özdemir MANAVOĞLU, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Mehmet ÇETİN, Ertürk YAZAR, Mustafa BASKAK, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Adem Murat YÜCEL, Ömer Niyazi İŞLEK, Kemal KARA, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK, Avni ATAY, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Hasan Ali ACAR, Mustafa AKIN, Saadet Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 31, AK Parti 27, İyi Parti 13, MHP 11, DSP 4, Saadet 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 87 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyeleri: Serkan KÜÇÜKKURU ve Semih ESEN'in mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 23 kabul oyu, İyi Parti 16 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, Saadet 1 kabul ile toplam 87 oy kullanılmıştır.)  
10-01-2020
14:30
 55  Gündemin.... ila... Maddeleri Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2020 tarihli meclis toplantısında: a.Gündemin 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ve 131. maddelerinin Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. b.Gündemin 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 128, 129, 130, 132, 133 ve 134. maddelerinin İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na gönderilmesi oylamaya katılanların OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. (CHP: 26 kabul oyu, AK Parti: 32 kabul oyu, İYİ Parti: 13 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 3 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu) c.Gündemin 138. maddesindeki sözlü önergeye istinaden: gündemin 57. Maddesinin gündemden çıkarılması oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. (CHP: 29 kabul oyu, AK Parti: 32 kabul oyu, İYİ Parti: 16 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 4 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 95 oy kullanılmıştır.) (Gündemin 135, 136 ve 137. maddeleri gündemden madde çıkarma hususunda verilen sözlü önergelerdir.)  
10-01-2020
14:30
 54  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde, 30/07/2019 tarih ve 2019/07-354 sayılı UKOME kararı gereği Güzeloba ve Ermenek Mahalleleri, Rauf Denktaş Caddesi 2222 sokak ve Gülabibey-1 sokak kesişimindeki 2 adet kavşağa ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 31 ret oyu, İYİ Parti 13 ret oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 53  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 358 sayılı kararı ile reddedilen Demircikara Mahallesi 7273 ada 1 parselin, Sosyal Tesis alanından, Özel Sosyal Tesis alanına dönüştürülmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan, İTİRAZLARIN KABULÜNE ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 1/5000 ölçekli nazım imar planında da “Özel” ibaresinin kaldırılmasına ilişkin plan değişikliği yapılmasının uygun olduğuna, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 30 ret oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 3 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 ret oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 52  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediye Meclisinin 04.12.2019 tarih ve 357 sayılı kararı ile reddedilen Muratpaşa Belediye sınırları bütünündeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planına Plan notu eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine askı süresi içinde yapılan İTİRAZLAR, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 30 ret oyu, AK Parti 32 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 ret oyu, SAADET 1 ret oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 51  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisinin 05.12.2019 tarih 153 sayılı kararı ile kabul edilen Konyaaltı Belediyesi sınırları içerisinde Sosyal Altyapı Alanlarına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTU REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 31 ret oyu, İYİ Parti 14 ret oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 50  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 187 sayılı kararı ile uygun bulunan, Emek Mahallesi sınırları içerisinde, konut alanı olarak planlı 5121 ada 25 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Kepez Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 28 ret oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 ret oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 49  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun bulunan, Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde, konut alanı olarak planlı 112 ada 3 parsele isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Kepez Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 1 kabul, 27 ret oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 13 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 ret oyu ile toplam 89 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 48  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 60 sayılı kararı ile uygun bulunan Karyağdı Mahallesi 140, 239 ve 240 adalarda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 23 kabul oyu, AK Parti 30 çekimser oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 84 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 47  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 58 sayılı kararı ile uygun bulunan Gündoğan Mahallesi 260, 262 adalar ve çevresinde yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 26 çekimser oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 78 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 46  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Aksu Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 112 sayılı kararı ile uygun bulunan. Mandırlar Mahallesi 14476 ada 7 parselde yer alan ticaret alanının park alanına, 14509 ada 1 parsel ve kuzeyinde yer alan park alanının ticaret alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Aksu Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 1 kabul, 29 ret oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 1 kabul, 15 ret oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 ret oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 45  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Sedir Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 646 ada 43 parselin “Park ve Yeşil Alan (Trafo)”dan “Özel Sosyal Tesis Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 28 kabul oyu, AK Parti 32 ret oyu, İYİ Parti 14 ret oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 92 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 44  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Kızıltoprak Mahallesi, 13008 ada 1 parselin ticaret alanından turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 32 ret oyu, İYİ Parti 14 ret kabul oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 43  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi, Sütçüler Mahallesi sınırları içerisinde, 27064 ada 1 parselin Konut Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZIN REDDİNE, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 32 ret oyu, İYİ Parti 15 ret oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 42  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.11.2019 tarih ve 100 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkında: 102 ve 103 adalardan geçen yolun 7m.’den 10m.’ye çıkarılmasına ilişkin itirazın ve yol boyu ticaret alanı oluşturulmasına ilişkin itirazın kabulüne, plan notlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden plan notlarına ilişkin plan değişikliği ve diğer itirazların reddine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 32 ret oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 3 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 95 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 41  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediye sınırları içerisinde, Gökçeören Mahallesi Gökseki Mevkii 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİKLERİ, oylamaya katılanların oy çokluğu ile RET edildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 31 ret oyu, İYİ Parti 12 kabul oyu, MHP 12 ret oyu, DSP 3 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 40  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 88 sayılı kararı ile kısmen kabul kısmen reddedilen, Yeniköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ve kabul edilen itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri hakkında: 101 ada 434 parsele ilişkin itirazın kabulüne, plan notlarının bütüncül olarak değerlendirilmesi gerektiğinden plan notlarına ilişkin plan değişikliği ve diğer itirazların reddine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 32 ret oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 ret oyu, DSP 3 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 39  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediye sınırları içerisinde, Yeniköy Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına askı süresi içerisinde yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklikleri hakkında: 101 ada 434 parsele ilişkin itirazın kabulü doğrultusunda düzenleme yapılmasının kabulüne, diğer itirazlar doğrultusunda yapılan değişikliklerin reddine, oylamaya katılanların oy çokluğu ile karar verildi. (CHP 30 kabul oyu, AK Parti 32 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 ret oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 96 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 38  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde, Kemer Mahallesi 118 ada 1 parselin “Akaryakıt LPG ve Dinlenme Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 25 kabul oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 88 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 37  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Gazipaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Pazarcı Mahallesi 1965 ada 1 parselin konut alanından turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, “Otopark ihtiyacı parsel içerisinde karşılanacaktır” plan hükmü eklenmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 31 kabul oyu, AK Parti 30 ret oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 36  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Döşemealtı Belediyesi sınırları içerisinde, Yağca Mahallesi, 9377 Ada 2 parselin bir kısmının konut dışı kentsel çalışma alanından “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı”na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, TS 11939 ve TS 12820 standartlarını sağlaması kaydıyla, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 32 kabul oyu, AK Parti 31 ret oyu, İYİ Parti 14 ret oyu, MHP 12 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 35  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 05.07.2019 tarih ve 69 sayılı kararı ile uygun bulunan, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Gebiz il yolunda yapılacak projenin Yukarıkocayatak ve Abdurrahmanlar Mahallesi sınırlarından geçen kısmında onaylı imar planı paftaları ile yol koridorunun uyumsuz olması sebebiyle Ek Kamulaştırma Planına göre hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 34  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 tarih ve 125 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde, 20397 ada 5 parselde yer alan Emniyet Tesisleri Alanında düzenleme yapılması ve yapılaşma koşullarının düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 33  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
  Konyaaltı Belediye Meclisi’nin 01.11.2019 tarih ve 126 sayılı Kararı ile uygun bulunan, Arapsuyu Mahallesi 6422 ada 3 parselde yer alan trafo alanında düzenleme yapılması ve resmi kurum alanında çekme mesafelerinin düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 32  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 186 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak-Esentepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan E=0.75 yapılaşma koşullu “Konut Alanı” olarak planlı 3455 ada 15 parselin, E=0.75 emsalli “Konut Alanı(İBT-İsteğe Bağlı Ticaret Alanı)” olarak planlı olan 3455 ada 6 parsel ile tevhit edilerek, Plan Notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Plan Notunun “3455 ada 6 ve 15 parseller tevhid edilecektir.” şeklinde düzeltilmesi kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 29 kabul oyu, AK Parti 28 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 91 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 31  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 188 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Karşıyaka, Fevzi Çakmak ve Duacı Mahalleleri sınırları içerisinde kalan 380+154 kV Serbest Bölge GIS-Antalya DGKÇS Enerji İletim Hattının planlara işlenmesi ve Plan Notu eklenmesine yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 30 ret oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 15 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 çekimser oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 30  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 184 sayılı kararı ile uygun bulunan, Varsak Demirel Mahallesi sınırları içerisinde, 2070 ve 1990 nolu sokaklara cepheli konut parsellerine isteğe bağlı zemin ticaret (İBZT) kullanımı verilmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 29 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu ile toplam 85 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 29  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediye Meclisi’nin 01.10.2019 tarih ve 183 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zeytinlik Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1596 ve 2965 nolu kadastro parsellerinin Orman niteliğinde olması sebebiyle bu parselleri “Orman Alanı” olarak plana işlenmesi ve çevresinde yer alan "B" E=0.75 yapılaşma koşullu Konut Alanı, (İBT) İsteğe Bağlı Ticaret Alanı, Pazar Alanı, Kültürel Tesis Alanı, Park Alanı, Genel Otopark Alanı, Trafo Alanı ile Taşıt ve Yaya Yolu olarak planlı bulunan 2797/1-2 parseller, 3752, 3753, 3917, 2807 parseller ve çevresinin yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy çokluğu ile KABUL edildi. (CHP 31 ret oyu, AK Parti 31 kabul oyu, İYİ Parti 14 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 2 kabul, 1 ret oyu, SAADET 1 çekimser oyu ile toplam 93 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 28  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 01.08.2019 tarih ve 51 sayılı kararı ile uygun bulunan Gündoğan Mahallesi 39 adada yer alan 10 metrelik yaya yolunun 7 metreye düşürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında, karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 27  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Elmalı Belediye Meclisinin 03.10.2019 tarih ve 59 sayılı kararı ile uygun bulunan Gündoğan Mahallesi 39, 261, 282, 283, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 308 ve 309 adalarda yeniden düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, Belediyesinden geldiği şekliyle, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 26  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Demre Belediye Meclisi’nin 18.10.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zümrütkaya Mahallesi 338 parsel ve çevresinin ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, tekrar değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 25  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
  Demre Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 52 sayılı kararı ile uygun bulunan, Zümrütkaya Mahallesi 194 ada 299 parsel ve çevresinin ulaşım bağlantılarının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNİN, tekrar değerlendirilmek üzere Belediyesine iadesine, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 24  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi, Topçular Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 733 ada 9 parselin Antalya 2. İdare Mahkemesinin 04.04.2019 tarih 2018/905 E. 2019/345 K. ve Antalya 4.İdare Mahkemesinin 08.05.2019 tarihli 2018/806 E. 2019/328 K. sayılı İptal Kararları gereğince hazırlanan, parselin önceki plan durumu olan Belediye Hizmet Alanına dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan İTİRAZ, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 23  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Muratpaşa Belediyesi sınırları içerisinde, Demircikara Mahallesi, 8481 ada 8 parselin konut alanından turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 22  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde Bağlık Mahallesi 127 ada 256 ve 261 parsellerin “Tarım Alanı ve yoldan” “Özel Eğitim Alanı, Park Alanı ve Yaya yoluna” dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 21  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kumluca Belediyesi sınırları içerisinde Bağlık Mahallesi, 46 ada 1 parselin Yönetim Merkezleri Alanından Ticaret Alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ hakkında, söz konusu parsel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11/11/2019 tarih ve 651 sayılı kararı ile kamu hizmet alanı olarak planlandığından, karar verilmesine yer olmadığına, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 20  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Yazır Mahallesi 185 ada 2 parselin “Düşük Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı”, “Park Alanı”, “İkinci Derece Yol” ve “Otopark” olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.03.2019 gün 173 ve 174 sayılı kararı ile onaylanan Korkuteli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planında Orman Alanında kaldığından, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 19  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Uzunoluk Mahallesi, 62 ada 8 parselin karayoluna cephe kısmının karayolu ilave kamulaştırma sınırına göre yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 18  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Korkuteli Belediyesi sınırları içerisinde, Bayatbademleri Mahallesi, 112 ada 231 ve 232 parsellerin konut alanı, park alanı ve yaya yolu olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, Bayatbademleri Mahallesine ilişkin 30.04.2018 tarihli Bakanlık Oluru ile 98 hektarlık alan için kamu yararı kararı alınmış olup, bu kapsamda tarafımızca bölgede bütüncül planlama çalışması yapılacağından, oylamaya katılanların oy birliği ile RET edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 17  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi sınırları içerisinde, Orta Mahallesi 25107 ada 1 parsel ve yakın çevresinin Konut Alanı ve Park Alanından Eğitim Alanı ve Park Alanı olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 16  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kepez Belediyesi, Varsak Aktoprak Mahallesi sınırları içerisinde, E=1.00 yapılaşma koşullarına sahip Konut Alanı olarak planlı bulunan 2711 ada ve çevresinin, tescilli parsellere göre E=1.00 yapılaşma koşullu Konut Alanı ile Park ve Yeşil Alan olarak düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI REVİZYONU, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 15  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Kaş Belediyesi sınırları içerisinde Ahatlı Mahallesi 113 ada 29 parselin “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, plan notlarında yer alan 1. Maddenin “Planlama alanı içerisinde: tıbbi, aromatik ve endemik bitkilerin üretimi, işlenmesi ile birlikte koleksiyon bahçesi oluşturulacak olup bu kapsamda: depolar, ürün satış ve sergileme birimleri, idari tesis, pergole yapılabilir. Görevlilerin (çalışanların) konaklayacağı 150 m²’yi geçmeyen bağ evi yapılabilir ve birden fazla parsel oluşturulamaz (ifraz edilemez).” şeklinde düzenlenmesi kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 14  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Demre Belediyesi sınırları içerisinde, Gökyazı Mahallesi, 389 ada batısında bulunan konut ve park alanının yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 13  1/1000 Ölçekli U.İ.P. Değişik.Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediye Meclisinin 01.10.2019 tarih ve 80 sayılı kararı ile uygun bulunan, Merkez Mahallesi 1057 ada 1 parseldeki üniversite alanının genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, planlama alanının güneyinde yer alan 10 m. genişliğindeki yolun devamlılığı sağlanacak şekilde düzenlenmesi ve park alanının 10m.’lik yolun güneyine taşınması kaydıyla değiştirilerek, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 12  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi, 1057 ada 1 parseldeki üniversite alanının genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, planlama alanının güneyinde yer alan 10 m. genişliğindeki yolun devamlılığı sağlanacak şekilde düzenlenmesi ve park alanının 10m.’lik yolun güneyine taşınması kaydıyla, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 11  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Merkez Mahallesi, 1057 ada 1 parseldeki üniversite alanının genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 10  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi, 103 ada 169 parselin Toplu İşyerleri olarak planlanmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 9  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Serik Belediyesi sınırları içerisinde, Eminceler Mahallesi, 103 ada 169 parselin Atıksu Tesisleri Alanından Toplu İşyerlerine dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 8  1/5000 Ölç.N.İ.P.Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2018/446E., 2019/1016 sayılı iptal kararı doğrultusunda, Kepez Belediye sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 8 ve 9 parseller ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 7  1/25000 Ölç.N.İ.P. Değişikliği Hk.   1
 1
 1
 Antalya 1. İdare Mahkemesinin 2018/446E., 2019/1016 K. sayılı iptal kararı doğrultusunda, Kepez Belediye sınırları içerisinde, Yenidoğan Mahallesi 28157 ada 8 ve 9 parseller ve çevresinde düzenleme yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/25000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI, oylamaya katılanların oy birliği ile KABUL edildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 6  1/100000 Çevre Düzeni Planı Değişikliği   1
 1
 1
 Antalya-Burdur-Isparta 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının Plan hükmünün 5.3 "... Planlama bölgesindeki Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde bu planın onayından sonraki iş ve işlemler, 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Büyükşehir Belediyesi Kanunu uyarınca Büyükşehir Belediyesince yürütülür" maddesi gereğince Finike ilçesi sınırları içerisinde hazırlanan, 11/10/2019 tarih ve 625 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesine ilişkin: aşağıda listelenen kararlar doğrultusunda askı süresi içerisinde Antalya Büyükşehir Belediyesine iletilen toplam 3 adet itiraz dilekçesinden: • 1 adet (1 numaralı) dilekçenin kısmen kabulüne, • 1 adet (3 numaralı) dilekçenin kabulüne, • 1 adet (2 numaralı) dilekçenin 1/100.000 ölçekli ÇDP Plan Hükümlerinin 9.6.4 Maddesi kapsamında itiraza konu talebin karşılanabileceği nedeniyle reddine, İtiraz sürecinde görülen maddi hatalar kapsamında ise: • Günçalı Mahallesi ulaşım bağlantısının düzenlenmesine, • Arifköy Mahallesi yakın çevresinde yer alan Sit Alanlarının ve Plan Kararlarının düzenlenmesine, • Finike-Demre-Kaş bölünmüş yol projesinin planlama sınırları içerisinde yer alan tünelin işlenmesine ve bu kapsamda hazırlanan Finike ilçesi sınırları içerisinde 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı değişikliğinin kabulüne, oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. (CHP 26 kabul oyu, AK Parti 30 kabul oyu, İYİ Parti 16 kabul oyu, MHP 13 kabul oyu, DSP 4 kabul oyu, SAADET 1 kabul oyu ile toplam 90 oy kullanılmıştır.) (EKİ: 1 adet Komisyon Raporu, 1 adet Oylama Raporu)  
10-01-2020
14:30
 5  Bilgilerdirme hk.   1
 1
 1
 Antalya Büyükşehir Belediyesinin 06.05.2019 tarihli 274 sayılı meclis kararına istinaden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanının yapmış olduğu protokoller hakkında: a-) Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü uhdesinde olan Solak Mahallesi Mevkii Aksu/Antalya adresinde yer alan Expo Alanında alanın canlandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında toplum yararına kurum ve kuruluşların katılımı ile alanda ziyaretçi ve etkinlik sayılarının artırılması ve sosyal sorumluluk projelerinin Expo alanında gerçekleştirilmesine katkı sağlamak amacıyla alanda yer alan ofisin tahsisi için Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında 1 yıl (31.12.2019-31.12.2020) süreyle tahsis protokolü imzalanması hakkında, b-) Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolün Tarafların Yükümlülükleri başlığı altında 8. Maddesinin “Antalya Büyükşehir Belediyesinin Yükümlülükleri” başlığının (e) bendinde “Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesine üye engellilere ulaşım desteği için imkanlar dahilinde araç ve sürücü desteği sağlamak ” maddesine “Binanın temizliği için yardımcı hizmetli personel desteği sağlamak” ibaresi eklenmiştir. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi arasında 5 yıl süreyle imzalanan söz konusu işbirliği protokolü hakkında, Meclis bilgilendirildi.  
10-01-2020
14:30
 4  Denetim Komisyonuna üye seçilmesi   1
 1
 1
 5393 sayılı Belediye Kanunun 25. Maddesi gereğince 5 kişiden oluşması kabul edilen Denetim Komisyonu üyeliğine yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Üyeleri Mesut KOCAGÖZ (44 oy), Ali POLAT (44 oy), Musa BATU (52 oy), İlhami YILDIRAN (50 oy) ve Mehmet YÜKSEL (70 oy) alarak seçilmişlerdir.  
10-01-2020
14:30
 3  Karar Özetlerinin Kab.Hk.   1
 1
 1
 Belediye Meclisinin 09.12.2019 ve 13.12.2019 tarihlerinde yaptığı meclis toplantılarında alınan kararlara ait 66 adet karar özetinin kabulüne oybirliği ile karar verildi. (CHP: 29 kabul oyu, AK Parti: 31 kabul oyu, İYİ Parti: 16 kabul oyu, MHP: 13 kabul oyu, DSP: 4 kabul oyu, SAADET: 1 kabul oyu ile toplam 94 oy kullanılmıştır.) (EK: Oylama tablosu)  
10-01-2020
14:30
 2  Önergenin Gündeme Alınması Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.01.2020 tarihli Meclis Gündemi, birimlerden gelen teklifler ve önergeler ile birlikte toplam 138 maddeden oluşmuştur.  
10-01-2020
14:30
 1  Mec.Kat.Üyelerin Maz.Say.Hk.   1
 1
 1
 Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin BÖCEK, CHP Meclis Üyeleri: Mustafa GEYİKÇİ, Ümit UYSAL, Erkan DEMİRCİ, Ünal ÇETİNKAYA, Mehmet TUFAN, Sıdıka GÖKYAR KIZILCA, Esin BİLGİÇ, Zafer TAN, Ahmet CAN, Mesut KOCAGÖZ, Enver BARIŞ, Büşra ÖZDEMİR, Osman MANİS, Batuhan Mutlu ENGİN, Erşan ÖZDEN, Bülent ÖZGÜVEN, Ertuğrul ÜNAL, Deniz FİLİZ, Mithat ARAS, Mustafa BİLİCİ, AK Parti Meclis Üyeleri: İbrahim ÖZKAN, Mehmet ÖZEREN, Hakan TÜTÜNCÜ, Mehmet Ali ERDOĞAN, Hasan ÖZDEMİR, Ali ÇETİN, Emin BAL, Alper BİRER, Orhan AVCI, Şevket ÖZKAN, Musa BATU, Muhammet URAL, İsmail DEMİR, İbrahim TUNCER, Mehmet GÜVEN, Tevfik TANER, Serhat DEMİR, Hasan Cumhur GÖNCÜ, Ferah Nur ÜNAL, Şefik DURDAŞ, İlhami YILDIRAN, Yusuf KARAMANCI, Kemal YILDIRIM, Levent KONUR, Binnaz BÜYÜKKURT, İYİ Parti Meclis Üyeleri: Okan KOCAKAYA, Halil ÖZTÜRK, Ramazan ÖZEN, Hasan Can KAMBUROĞLU, Recep KARATOP, Ertürk YAZAR, Mehmet YÜKSEL, Barış BULUT, Kerem Kaya TURAN, Mehmet TOPRAKCI, Gürsel AŞIK, Yusuf Emre ERTUĞAN, Mehmet Cengiz BÜYÜKGEBİZ, Şerafettin ÖZER, MHP Meclis Üyeleri: Ömer Niyazi İŞLEK, Kemal KARA, Ali ŞAHİN, Adem ER, Abdulkadir ÇELİK, Avni ATAY, Ercan UĞUR, Mehmet DURUKAN, Süleyman UĞURLU, Abdurrahman CARAN, Selçuk SENİRLİ, Ziya YILDIRIM, DSP Meclis Üyeleri: Necati TOPALOĞLU, Mehmet Akif ORDU, Hasan Ali ACAR, Mustafa AKIN Saadet Meclis Üyesi: Mehmet MANAVOĞLU’nun toplantıya katıldıkları anlaşıldığından Büyükşehir Belediye Meclisi CHP 21, AK Parti 25, İyi Parti 14, MHP 12, DSP 4, Saadet 1 meclis üyesi olmak üzere toplam 77 üye ile açıldı. CHP Meclis Üyeleri: Serkan KÜÇÜKKURU ve Semih ESEN'in mazeretli sayılmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. (CHP 24 kabul oyu, AK Parti 21 kabul oyu, İyi Parti 15 kabul oyu, MHP 11 kabul oyu, DSP 3 kabul oyu, Saadet 1 kabul ile toplam 75 oy kullanılmıştır.)  

 

Yazıcı Dostu Sayfa
© 1998 - 2020 Her hakkı saklıdır. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Hizmetidir .